21 september 2020 |

SKB presenterar tidplan för SFL

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har presenterat en tidplan för det planerade förvaret för långlivat radioaktivt avfall, SFL.
Enligt planen ska ansökan om tillstånd hos regeringen lämnas in år 2030. Fram till dess har SKB planerat för platsvalsprocess med samråd och teknikutveckling samt framtagande av säkerhetsanalys. Redan nu är det tydligt att bolaget troligen som ett förstahandsalternativ vill samlokalisera förvaret med andra förvar i Forsmark.

Utöver det existerande förvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i Forsmark, SFR, den planerade stora tillbyggnaden av densamma, SFR2, och det planerade förvaret för använt kärnbränsle vars ansökningar redan ligger hos regeringen, planerar kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, för ytterligare ett förvar för långlivat radioaktivt avfall – SFL.

I september 2019 publicerade SKB AB en rapport över säkerheten för det koncept bolaget vill använda för SFL-förvaret, en så kallad säkerhetsvärdering. Den 20 november 2019 hölls ett möte mellan SKB AB och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, där säkerhetsvärderingen för det planerade SFL föredrogs.

I protokollet från detta möte finns en fråga från kärnavfallsbolaget till SSM om myndighetens syn på om det planerade SFL skulle komma att dela nedfartsramp med någon av de andra existerande eller planerade förvaren för radioaktivt avfall i Forsmark, och om myndigheten SSM i så fall skulle räkna SFL som en separat kärnteknisk anläggning. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, noterar detta och att kärnavfallsbolaget förmodligen som förstahandsalternativ vill se att SFL lokaliseras till Forsmark och gärna att de ovanjordsanläggningar som finns eller kan finns där används. 

Under mötet med SSM den 20 november 2020 presenterade även kärnavfallsbolaget SKB en övergripande tidsplan som, enligt bolaget, skall preciseras ytterligare under 2020. Där framgår att bolaget avser att lämna in ansökningar runt år 2030, att bolaget räknar med att tillståndsprövningar för SFL kan bli klara år 2035, byggstart av förvaret år 2037, provdrift år 2045 och rutinmässig drift under åren 2047 till 2055.

Dessförinnan, under åren 2019-2030, planeras för platsvalsprocess med samråd, teknikutveckling, säkerhetsanalys med platsdata, och framtagande av ansökningar.

SKB:s tidplan för SFL (utdrag från SKB:s presentation nedan), 191120 >>

Presentation från möte mellan SKB och SSM, 191120 >>

Protokoll från möte mellan SKB och SSM om SFL, 191120 >>

SKB:s huvudrapport över säkerhetsvärdering av SFL TR-19-01 >>

 

Läs fler nyheter på MKG.se:

Yttranden till Riksgälden över förslag på kärnavfallsavgifter, 200907 >>

Östhammar förbereder vetobeslut i förtid, 200901 >>

SKB yttrar sig över kärnbränsleförvarsansökan och allmänhetens remissvar, 200702 >>

Regeringen vill ha fler synpunkter på ansökan om att få bygga kärnbränsleförvar, 200401 >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s och medlemsföreningarnas remissvar, 190930 >>

Logga in