5 oktober 2011 |

SKB redovisade ansökan enligt miljöbalken för miljöorganisationer

Den 5 oktober anordnade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, ett informationsmöte för de miljöorganisationer som är remissinstanser i miljöprövningen enligt miljöbalken för bolagets ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. På mötet redovisade kärnavfallsbolaget hur ansökan är strukturerad och vad den innehåller. Bolaget anordnade ett separat informationsmöte den 23 augusti för de myndigheter och kommuner som också är remissinstanser. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att prövningsprocessen förlorar i kvalitet på att sökanden, enligt mönstret i samrådsprocessen, särskiljer olika parter i målet. 

Bolagets syfte med mötet var att presentera ansökningspaketets struktur och innehåll, samt ge svar på frågor. Projektchefen för kärnbränsleprojektet på SKB, Olle Olsson, höll i mötet och experter på olika områden medverkade. SKB:s juridiska ombud deltog endast på det möte som anordnades för myndigheterna och kommunerna.

I samrådet inför inlämnandet av ansökan var det uppenbart att kärnavfallsbolaget SKB i möjligaste mån försökte hålla miljöorganisationerna utanför informationsmöten och olika samrådsmöten. Denna diskriminerande hantering förklarade bolaget med att miljöorganisationerna inte hade någon ”beslutande roll” i processen och kunde därför hanteras annorlunda. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan konstatera att bolaget fortsätter att agera på detta sätt även i prövningsprocessen. När bolaget arrangerar informationsmöten inom prövningen enligt miljöbalken hålls ett möte för alla remissinstanser utom miljöorganisationer och ett för miljöorganisationer. MKG anser att detta agerande är klandervärt och att det leder till att prövningsprocessen förlorar i kvalitet.

Nedan hittar du presentationerna från mötet. Du hittar även den läsanvisning som SKB skickade ut efter mötet samt en länk till den film om slutförvaret som visades under mötet.

 

Länkar:

SKB:s inbjudan till möte, 110923 >>

Dagordning för mötet >> 

Presentation ”Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för KBS-3-systemet”, Olle Olsson >>

Presentation: ”Utgångspunkter och avgränskningar, plats- och metodval samt alternativredovisning”, Erik Setzman >>

Presentation ”Befintligt centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab), planerad inkapslingsanläggning och den integrerade anläggningen (Clink)”, Tomas Rosengren >>

Presentation ”Den preliminära säkerhetsredovisningens syfte disposition och innehåll i sammanfattning”, Olle Olsson och Allan Hedin >>

Presentation ”Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) – överblick och läsanvisning”, Mikael Gontier >>

SKB:s läsanvisning för ansökan enligt miljöbalken >>

SKB:s film "Kärnbränslets väg till slutförvaring" på SKB:s hemsida >>

Nyhet om mötet den 23 augusti för övriga remissinstanser >>

Logga in