17 januari 2011 |

SKB svarar på Naturskyddsföreningen och MKG:s inskickade inlaga om kopparkorrosion, lererosion och rapporter

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG skickade i december 2010 in en samrådsinlaga till kärnavfallsbolaget SKB. Inlagan tog upp de olösta säkerhetsfrågorna om kopparkorrosion och lererosion samt krävde att bolaget offentliggör samtliga forskningsrapporter, även de som bolaget anser vara interna. Nu har SKB svarat MKG med ett kort brev.

Naturskyddsföreningen och MKG anser att kärnavfallsbolaget SKB inte lämnat ett fullgott samrådsunderlag och att samrådet därför inte kan anses vara avslutat. Föreningarna vill med samrådsinlagan i december upprepa och förtydliga viktiga frågeställningar rörande kopparkorrosion och lererosions påverkan på den långsiktiga säkerheten enligt bolagets föreslagna KBS-metod. Föreningarna krävde också att bolaget offentliggör samtliga forskningsrapporter, även de som bolaget anser vara interna, så granskning blir möjlig.

Kärnavfallsbolaget SKB har nu svarat med ett brev till MKG där de meddelar att inlagan inte blir en del av samrådet och att ytterligare forskningsunderlag av betydelse för prövningen endast kommer att offentliggöras vid inlämningen av ansökan. Dessutom menar bolaget att inga rapporter som bolaget ser som interna behöver offentliggöras i samband med granskningen utan anser sig ha rätt att själva bedöma vilka forskningsresultat är av betydelse för den kommande prövningen.

Detta är i linje med SKB:s deklarerade policy att bara publicera forskningsresultat som bolaget själv tror på. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Att inte forskningsresultat som SKB tar fram kan begäras fram enligt offentlighetsprincipen eftersom kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag är just ett privat aktiebolag visar på ett grundläggande systemfel i den svenska modellen för ansvarsfördelningen inom kärnavfallsområdet. Denna problemställning har Naturskyddsföreningen och MKG lyft i sitt gemensamma yttrande över SKB:s forskningsplan Fud-10.

Länkar:

SKB:s brev ”Svar på brev daterat 2010-12-15 avseende barriärerna i KBS-metoden”, 110117 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s samrådsinlaga till SKB om kopparkorrosion, lererosion och rapporter, 101215 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande över SKB:s forskningsplan Fud-10, 101221 >>

Logga in