25 september 2015 |

SKB vill att avvisningsfrågan prövas av domstolen – inte regeringen

Den 25 september skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in sitt sista kompletteringsyttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Kärnavfallsbolaget svarar på domstolens fråga om prövning av avvisning på grund av bristande underlag, och bolaget anser att frågan ska prövas av domstolen, inte av regeringen. Bolaget fortsätter också att avvisa Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kompletteringskrav.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skickade den 6 juli en underrättelse till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB med en möjlighet att bemöta de synpunkter som framförts i de yttranden som inlämnats i domstolens senaste remissomgång gällande ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Av särskilt intresse var att domstolen ville ha bolaget syn på domstolens möjlighet att avvisa ansökan utan att ansökan går till en regeringsprövning enligt 17:e kapitlet i miljöbalken. Prövningen befinner sig fortfarande i kompletteringsstadiet och ansökan är ännu inte kungjord för att kunna prövas i sak. Efter en eventuell kungörelse måste domstolen skicka sina synpunkter till regeringen som ska besluta om att tillåta slutförvaret eller ej. Men om en avvisning av ansökan på grund av att den är bristfällig sker innan kungörelse är det inte säkert att så måste ske. I stället kan ett sådant beslut överklagas till Miljööverdomstolen och till Högsta domstolen som högsta instans.

Den 25 september skickade kärnavfallsbolaget in sitt kompletteringsyttrande. Vad gäller domstolens fråga om bolagets syn på prövning av avvisningsfrågan svarar bolaget sammanfattningsvis:

”Av det anförda framgår enligt SKB:s uppfattning att frågan huruvida en ansökan ska avvisas på grund av brist som inte kan åtgärdas eller tas upp till materiell prövning ska avgöras av domstolen som ett led i målets ordinarie beredning. Det är endast den materiella frågan om den sökta verksamhetens tillåtlighet (”ja” eller ”nej”) som ska prövas av regeringen.”

Precis som tidigare i processen fortsätter bolaget också i sitt kompletteringsyttrande att avvisa Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s kompletteringskrav. Kärnavfallsbolaget anser att alternativet djupa borrhål inte ska ses som en alternativ utformning och att strålsäkerhetsfrågorna är komplett i ansökan. Bolaget har återigen skickat in Bilaga K:3 med några få markerade uppdateringar. Kärnavfallsbolaget lyfter i sitt yttrande Östhammar kommuns fråga angående ansökans omfattning vad gäller antalet kapslar per år. Bolaget föreslår att när deponeringstakten under drifttiden av anläggningen överstiger 150 kapslar kommer bolaget att anmäla detta till tillsynsmyndigheten för nya villkor om skyddsåtgärder. Kärnavfallsbolaget vill alltså inte lämna in beskrivningar av miljökonsekvenser för den mängd kapslar som är aktuell, utan göra detta efter ett tillåtlighetsbeslut. Kärnavfallsbolaget senarelägger även redovisningar av kumulativa miljöeffekter och påverkan på Natura 2000-områden i Forsmark om utbyggnaden av bolagets låg- och medelaktiva slutförvar SFR byggs ut. Detta vill kärnavfallsbolaget lämna in först i sakgranskningen av ansökan.

Det är ännu oklart om domstolen kommer ge motparterna tillfälle att yttra sig över kärnavfallsbolagets senaste inlaga.


Länkar:

SKB:s kompletteringsyttrande, 150925 >>

Bilagor:

K:3 – Frågor och svar per remissinstans >>

K:10 – Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen ger SKB möjlighet att yttra sig över kompletteringar eller avvisning, 150706 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande inklusive bilaga med kompletteringsyrkanden, 150626 >>

Domstolens tidsplan, 141211 >>

Logga in