23 maj 2013 |

SSM begär uppdatering av Clab:s säkerhetsredovisning

I oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, flera kompletteringsbegäranden till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB rörande ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Några av kompletteringarna handlade om ansökan för uppförandet och driften av det kombinerade mellanlagret och inkapslingsanläggningen Clink. Vid en översyn har SSM konstaterat att flera av kommentarerna i denna begäran även är giltiga för den redan existerande delen Clab, det centrala mellanlagret för allmänt kärnbränsle. Ett föreläggande om uppdatering av Clab:s säkerhetsredovisning har därför den 23 maj skickats från SSM till kärnavfallsbolaget. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har den 23 maj skickat ett föreläggande till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Myndigheten vill ha en uppdatering av säkerhetsredovisningen för bolagets mellanlager för använt kärnbränsle, Clab i Oskarshamn. 

Som en utbyggnad av Clab vill bolaget bygga en anläggning som ska kapsla in det använda kärnbränslet innan det transporteras till det planerade slutförvaret i Forsmark. Den planerade anläggningen kallas Clink och är tillsammans med ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark med i den ansökan som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, nu granskar. Med anledning av de brister som upptäckts i granskningen av ansökan vill SSM att även Clab:s befintliga säkerhetsredovisning uppdateras.

Uppdateringen gäller:

1. anläggningens säkerhetsfunktioner och de krav som ställs på dessa,
2. inventering av händelser och händelseförlopp samt indelning händelseklasser,
3. principer för indelning i säkerhets- och kvalitetsklasser samt tillämpning av dessa,
4. användningen av probabilistiska metoder i säkerhetsanalyser, och
5. säkerhetsredovisningens aktualitet.


Senast den 1 november 2013 ska SKB lämna in en handlingsplan med specificerade och tidsatta åtgärder för att införa ändringarna i säkerhetsredovisningen. Föreläggandet kan laddas ner nedan.

 

Bakgrund
Våren 2011 skickade SKB in en ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle till mark- och miljödomstolen samt till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Ansökan till SSM är i två delar, en ansökan om ett slutförvar i Forsmark och en ansökan om en kombinerad inkapslingsanläggning och ett mellanlager vid Oskarshamns kärnkraftverk. Inkapslingsanläggningen är tänkt som en tillbyggnad av det idag befintliga mellanlagret av använt kärnbränsle, Clab. Tillståndet gäller både den nya och den gamla anläggningen tillsammans och den nya anläggningen kommer att kallas Clink. Där planeras bränslet tas upp från mellanlagret för att kapslas in i kopparkapslar och sedan skickas vidare till slutförvaringen i Forsmark. Ansökningarna om ett slutförvar och Clink granskas av SSM enligt kärntekniklagen. 

 

Länkar:

SSM:s föreläggande om uppdatering av säkerhetsredovisningen för Clab >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om brister i SKB:s ansökan om inkapslingsanläggningen CLINK, 121024 >>

SSM:s granskningsrapport med begäran om komplettering – Clink, 121024 >>

 

 

Logga in