26 mars 2018 |

SSM beviljas förlängd remisstid hos domstolen för SFR 2

Strålsäkerhetsmyndigheten har fått förlängd tid av mark- och miljödomstolen från den 19 mars till den 21 januari 2019 att svara på remissen angående ansökan om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR, i Forsmark, med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. Även Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har ansökt och fått beviljat anstånd till den 31 oktober 2018. 

Den 11 december 2017 kungjorde Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR, i Forsmark, med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. SSM prövar ansökan enligt kärntekniklagen och mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken, och liksom prövningen av ansökningarna om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle kommer de båda prövningarna att granskas parallellt och yttranden kommer att skickas till regeringen för beslut om tillstånd och tillåtlighet. Strålsäkerhetsmyndigheten angav att de ville ha svar senast den 11 mars 2018 från remissinstanserna medan mark- och miljödomstolen angav 19 mars.

Den 16 mars ansökte dock SSM om anstånd till den 21 januari 2019. SSM hänvisade bl.a. till att de hade en resursbrist som uppstått på grund av arbetsanhopning i samband med beredningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Samt att myndigheten inväntar en komplettering om strålsäkerhet i en av försvarsdelarna i den befintliga anläggningen. 

Efter att SKB fått lämna sina synpunkter på SSM:s anståndsbegäran godkände domstolen begäran. Domstolen godkände även Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s anståndsbegäran till den 31 oktober.

 

Länkar:

Mark- och miljödomstolens dagbok över målet, 180403 >> (där besluten om anstånd finns)

SSM:s begäran om anstånd, 180316 >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s begäran om anstånd, 180319 >> 

Nyhet om att ansökan kungjorts, 171211 >>

 

 

 

 

Logga in