16 juni 2011 |

SSM föreslår kraftiga höjningar av kärnavfallsavgiften

För varje konsumerad kilowattimme kärnkraftsel betalar kärnkraftsbolagen idag in ungefär 1 öre till Kärnavfallsfonden. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslår i ett utkast till ett yttrande till regeringen att avgiften ska höjas kraftigt till i genomsnitt 3,7 öre/kilowattimme. Med den föreslagna höjningen minimeras risken för att staten ska tvingas stå för sådana kostnader som omfattas av kärnkraftsindustrins betalningsansvar för kärnavfallshanteringen.

SSM har skickat ut en remissversion av sitt kommande yttrande till regeringen med förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter för åren 2012-2014. Myndigheten har granskat kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s uppskattningar över framtida kärnavfallskostnader som är publicerade i dokumentet PLAN 10 med underlagshandlingar. Vid granskningen av kostnadsberäkningarna från perioden 2012 och framåt har SSM identifierat några områden där SSM bedömer att kostnaderna är underskattade. SSM har också funnit metodmässiga problem i SKB:s osäkerhetsanalys som bedöms göra att den verkliga finansiella osäkerheten i projektet underskattas.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan konstatera att myndighetens satsning de senaste åren på att bygga upp och bemanna en särskild enhet för finansiell kontroll nu börjar ge resultat. MKG och Naturskyddsföreningen har i upprepade remissyttranden sedan krävt att avgifterna ska höjas, åtminstone till 3 öre/kWh. Det nu redovisade underlaget visar att föreningarna har haft rätt. Nu måste regeringen genomföra de föreslagna höjningarna.

Remisstiden går ut den 25 augusti och förslaget till regeringen lämnas i början av oktober. Det är regeringen som slutgiltigt fattar beslut om avgiften.

 

Länkar:

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida 110616 >>

Remissen om beräkningar av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för åren 2012-2014 på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, 110616 >>

Remissversionen av yttrandet som dokument (bilagor finns nedan och på myndighetens hemsida) >>

Bilagor till remissversionen av yttrandet

Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2012-2014 >>

Granskning av SKB rapport 2010 – Kostnader från och med 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter >>

Beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2012-2014 >> 

Övriga bilagor

Övriga bilagor hittar du på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida om remissen >>

Nyhet om MKG:s remissyttrande över kärnavfallsavgifterna för 2010-2011 med länkar bakåt i tiden till tidigare yttranden >>

SKB:s dokument PLAN 10 med kostnadsberäkningar >>

 

Logga in