1 april 2014 |

SSM: Forskningsanläggningen ESS måste säkra sin avfallshantering

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt prövar för närvarande ansökan om en ny kärnforskningsanläggning i Lund, European Spallation Source, ESS. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har att yttrat sig över ansökan till domstolen. Det är enligt myndigheten angeläget att bolaget redovisar en plan för hur det radioaktiva avfallet ska hanteras och finansieras. SSM ser dock inte detta som något hinder för att domstolens huvudförhandling kan ske om drygt två veckor.

En prövningsprocess pågår hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt om tillstånd att bygga en ny kärnforskningsanläggning i Lund, European Spallation Source, ESS. Strålsäkerhetsmyndigheten skriver i ett yttrande till domstolen att ansökan är så pass komplett att domstolen kan hålla huvudförhandling, vilket är planerat att ske om drygt två veckor. Samtidigt är det enligt SSM angeläget att bolaget redovisar hur de ska ta hand om avfallet från anläggningen. Av den totala uppskattade mängden drift- och rivningsavfall på 24 000 ton, beräknas den största delen vara kortlivat radioaktivt avfall, vilket måste förvaras säkert i flera hundra år. Omkring tusen ton av avfallet beräknas bli så långlivat att det måste förvaras säkert i 100 000 år eller längre.

I en artikel i Sydsvenskan den 1 april uttalar sig kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. De är inte överens med ESS om att de ska ta hand om avfallet, men att det finns en överenskommelse om att de ska ha med ESS:s avfall i sina beräkningar över avfall som ska slutförvaras i Sverige. Kärnavfallsbolaget befinner sig sedan 2011 i en prövningsprocess för ett slutförvar för högaktivt använt kärnbränsle och planerar i vår att lämna in en ansökan om ett nytt slutförvar för låg- och medelaktivt kortlivat radioaktivt rivningsavfall från kärnkraftverken. 

 

Länkar:

SSM:s yttrande till mark- och miljödomstolen och ESS, 140401 >>

Bilagorna till yttrandet finns att hitta i nyheten:

Nyhet på SSM:s hemsida om SSM:s yttrande till mark- och miljödomstolen och ESS, 140401 >> 

Nyhet i Sydsvenskan ”ESS saknar avtal för radioaktivt avfall”, 140404 >> 

Nyhet i Sveriges radio Vetenskap & Miljö ” Plan saknas för att ta hand om radioaktivt avfall”, 140404 >>

Logga in