6 september 2018 |

SSM ger SKB möjlighet att kommentera remissynpunkter på SFR-2

Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, har getts möjlighet att kommentera de synpunkter som inkommit i sak från remissinstanserna efter Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, kungörelse av ansökan för ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall SFR-2. Ett par remissinstanser har dock meddelat att de kommer att lämna in sina svar senare. Dessa svar kommer att översändas när de inkommit till SSM. Kärnavfallsbolaget har till den 31 december på sig att svara. 

Den 11 december 2017 kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR, i Forsmark, med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. 

Mark- och miljödomstolen satte i kungörelsen sluttiden 19 mars 2018 för remissynpunkter, Strålsäkerhetsmyndigheten satte 11 mars. SSM fick dock förlängd remisstid till den 21 januari 2019 att svara domstolen. Naturskyddsföreningen och MKG ska svara domstolen senast den 31 oktober 2018 och gör det i ett gemensamt yttrande till både domstolen och SSM. Föreningarna har fått förlängd remisstid från domstolen och har meddelat SSM att yttrandet blir likalydande även till SSM.

  

Länkar

SSM:s skrivelse till SKB om önskemål om synpunkter, 180906 >> 

Sida på MKG:s hemsida där du kan ladda ner inkomna remissynpunkter >>

Domstolen och SSM kungör SFR 2-ansökan, 171211 >>

 

Logga in