3 maj 2016 |

SSM ger SKB möjlighet att kommentera remissvaren i sak

Den 3 maj skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, en skrivelse till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. SSM gav SKB möjlighet att kommentera de remissvar som inkommit med synpunkter i sak. Senast den 31 oktober vill SSM ha svar. Uppdatering: Ytterligar tre yttranden har skickats vidare till SKB. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, prövar ansökan om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. Den 29 januari 2016 kungjordes ansökan. Myndigheter, organisationer, sakägare och allmänheten har getts möjlighet att lämna synpunkter i sakfrågor. SSM har den 3 maj skickat remissvaren vidare till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, som har till den 31 oktober att ge sin respons. 

Även Länsstyrelsen i Uppsala läns, Östhammars kommuns och Naturskyddsföreningens och MKG:s yttranden, och eventuellt andra remisavar som inkommer kommer att skickas vidare till kärnavfallsbolaget innan slutet av juni. 

Parallellt prövar mark- och miljödomstolen ansökan via miljöbalken. Innan sökanden begärs kommentera remissvaren som inkommit till domstolen inväntas Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande, som ska lämnas in senast den 30 juni. 

Uppdatering: De tre yttranden som inkom efter svarstiden från Östhammars kommun, Milkas och Naturskyddsföreningen och MKG har skickats till SKB för kommentarer den 1 juli 2016. Se SSM:s följebrev nedan. 

Länkar:

SSM ger SKB möjlighet att kommentera remissvar, 160503 >> 

Uppdatering:
SSM ger SKB möjlighet att kommentera ytterligare remissvar, 160701 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande, 160531 >>

Logga in