21 april 2017 |

SSM har granskat Svafos, Cyclifes och Studsviks helhetsbedömningar

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, informerade den 21 april om att myndigheten avslutat granskningen av Cyclife Sweden AB:s, Studsvik Nuclear AB:s och AB Svafos första s.k. helhetsbedömningar. De tre verksamheterna, belägna i Studsvik utanför Nyköping, har fått föreläggande av myndigheten att åtgärda identifierade brister och för att kommande helhetsbedömningar ska bli ännu bättre.

Verksamheterna Cyclife Sweden AB:s, Studsvik Nuclear AB:s och AB Svafos ligger i Studsvik utanför Nyköping och hanterar kärnavfall och strålkällor i någon form. Av den anledningen betraktas de som kärntekniska anläggningar med tillstånd enligt kärntekniklagen och som sådana ska de genomföra en helhetsbedömning av anläggningens säkerhet och strålskydd vart tionde år. Denna bedömning ska innehålla analyser och redogörelser för på vilket sätt anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet uppfyller kraven i kärntekniklagen, miljöbalken och strålskyddslagen, samt föreskrifter och villkor som beslutats med stöd av lagarna. Dessutom ska den innehålla förutsättningar för att dessa föreskrifter och villkor ska kunna uppfyllas fram till nästa helhetsbedömning.

Den 21 april informerade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att myndigheten har granskat verksamheternas första helhetsbedömningar. SSM uppger att alla tre verksamheter fått föreläggande om att lämna in en ny helhetsbedömning senast i december 2025, att senast i december 2023 anmäla en plan för hur de planerar att genomföra helhetsbedömningen, att genomföra de åtgärder de identifierat i den nu granskade helhetsbedömningen, samt att under 2017 redovisa en plan för hur de ska hantera de brister som myndigheten identifierat i sin granskning. Utöver detta ska Cyclife Sweden AB utveckla sina motiv till varför vissa tidigare redovisade åtgärder inte ska vara en del av säkerhetsprogrammet och redovisa en beredskapsplan, medan Svafo ska genomföra en del åtgärder gällande fysiskt skydd och redovisa de genomförda åtgärderna till myndigheten. 

SSM:s förelägganden för de olika verksamheterna finner du nedan.

 

Länkar:

Föreläggande gällande helhetsbedömning av AB Svafos anläggningar och verksamhet i Studsvik, 170420 >> 
Bilaga 1. Brister identifierade av SSM >>
Bilaga 2. Behov av ytterligare redovisning om fysiskt skydd >>
Bilaga 3. Hur ett beslut överklagas >> 

Föreläggande gällande helhetsbedömning av Cyclife Sweden AB:s anläggningar och verksamhet i Studsvik, 170223 >>

Föreläggande gällande helhetsbedömning av Studsvik Nuclear AB:s anläggningar och verksamhet i Studsvik, 170223 >>

Nyhet på SSM:s hemsida om granskningen, 170421 >>

Logga in