11 mars 2011 |

SSM har skickat sitt yttrande över Fud-10 till regeringen

I höstas lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, enligt kärntekniklagen, in sitt senaste forskningsprogram, Fud-10, till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Programmet ska redovisas vart tredje år enligt krav i kärntekniklagen. Nu har myndigheten skickat in sitt yttrande över Fud-10 en tillhörande granskningsrapport till regeringen. Myndigheten anser att programmet uppfyller lagens krav men vill att regeringen, när beslut ska tas senare i år om programmet, ställer som villkor att industrin samråder med myndigheten om redovisningen av planerna för slutförvaring långlivat låg- och medelaktivt avfall och rivningsavfall. Myndigheten har i granskningsrapporten synpunkter på ett stort antal punkter rörande det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle, bland annat rörande barriärfunktionerna och alternativredovisningar. I sitt yttrande föreslår myndigheten att regeringen i sitt kommande beslut ska uppmana industrin att beakta dess synpunkter om detta slutförvarssystem. I granskningsrapporten finns även en kommenterad genomgång av remissinstansernas synpunkter på Fud-10.

Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, yttrande på kärnavfallsbolaget, SKB:s forskningsprogram Fud-10 skickades till regeringen den 11 mars. Yttrandet består av fyra sidor. I yttrandet menar myndigheten att forskningsprogrammet uppfyller lagen och föreslår villkor vad gäller arbetet med långlivat medelaktivt radioaktivt avfall. Inga villkor föreslås för slutförvaring av använt kärnbränsle men den tillhörande gransknings- och utvärderingsrapporten av Fud-programmet innehåller ett stort antal synpunkter.

I rapporten tar myndigheten bland annat upp bristen på forskning av kopparkorrosion i syrefritt vatten. Myndigheten skriver: ”SSM anser vidare att SKB bör genomföra ytterligare forskning kring kopparkorrosion i syrefritt vatten som är representativt för slutförvarsmiljön. Syftet bör vara att öka förståelsen för korrosionsmekanismer, kvantifiera korrosionshastigheter representativa för slutförvarsmiljön samt verifiera den korrosionsmodell som SKB använder i säkerhetsanalysen.” Myndigheten fortsätter: ”SSM anser att SKB även bör utreda kopparkorrosion för betingelserna innan full mättnadsgrad har uppnåtts i bufferten. I Fud-program 2010 redovisas att återmättnad av buffert kan ta upp till 1200 år. Ytterligare studier bör genomföras för att utreda miljön i närheten av kapseln under denna tidsperiod och dess påverkan på kopparkorrosion.”

Vad gäller redovisningen av arbete med alternativet djupa borrhål i forskningsprogrammet skriver SSM: ”[Myndigheten] bedömer att SKB:s redovisning om saltvattnets stabilitet på stora djup inte motsvarar myndighetens förväntningar som återspeglades i SSM:s granskningsrapport rörande kompletteringen till Fud-program 2007 (SSM 2009/1365). SSM delar inte SKB:s uppfattning att en utförligare analys av grundvattnets stabilitet på stora djup endast kan genomföras i kvalitativa termer.” Myndigheter fortsätter senare: ” SSM ser positivt på att SKB planerar presentera en fördjupad expertbedömning kring genomförbarheten av deponering i djupa borrhål i ansökan. Eftersom underlaget inte har varit tillgängligt vid denna granskning kan SSM dock inte bedöma om ytterligare insatser i denna fråga kan vara påkallade.”

 

Länkar:

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetenshemsida om Fud-yttrandet >>

SSM:s yttrande SSM 2010/2116 som pdf (separat) >>

SSM:s och granskningsrapport 2011:10 (som innehåller yttrandet) som pdf >>

Nyhet på MKG:s hemsida om informationsmötet hos SSM om Fud-10 för remissinstanserna, 10-10-22 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om samtliga remissinstansers Fud-yttranden, 10-12-31 >>

Logga in