1 november 2011 |

SSM har skickat ut ansökan för inkapslingsanläggningen i slutförvarssystemet på remiss

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat ut ansökan om en anläggning för mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle på remiss. Anläggningen planerar kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, att bygga i anslutning till mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. Fram till och med den 1 juni 2012 kan remissyttranden skickas in. Myndigheten vill i detta skede ha synpunkter på kompletteringsbehov för ansökan.

I mars 2011 skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, in två ansökningar till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, dels en ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark, dels en ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning i anslutning till Oskarshamns kärnkraftverk. Ansökan om inkapslingsanläggningen gäller även tillstånd för den redan existerande mellanlagringsanläggningen, Clab som inkapslingsanläggningen planeras att byggas samman med. Tillsammans benämns de bägge anläggningarna Clink.

SSM har nu gjort en inledande allmän bedömning av Clink-ansökan och funnit att den i huvudsak innehåller de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna inleda sakgranskningen av den. Till skillnad från granskningen av slutförvarsansökan, som är inne i en den inledande granskningsfasen fokuserad på att begära in kompletteringar, har granskningen av CLINK-ansökan gått rätt in sakgranskningen.

Samtidigt har ansökan gått ut på nationell remiss. Syftet med remissen är enligt myndigheten ”att få synpunkter från remissinstanser på kvaliteten på ansökningsunderlaget, t.ex., avseende huruvida det finns brister i underlaget.” Detta är samma formulering som i remissen på slutförvarsansökan och innebär att myndigheten i detta skede i första hand vill ha synpunkter på vilka kompletteringar som behövs för ansökan. I ett senare skede, efter kungörelsen, kommer det finnas möjligheter att ge synpunkter i en remiss inriktad på sakfrågor.

Remissen avser de delar av ansökningsunderlaget som har tillgängliggjorts på SSM:s hemsida. De delar av ansökan som innehåller beskrivningar av säkerhets- och skyddssystem är under sekretess och inkluderas inte i remissen.

 

Länkar:

pdf-ny-bildRemiss från SSM om Clink-ansökan, 111101 >>

Nyhet på SSM:s hemsida om remissen >>

MKG:s portal om slutförvarsansökan >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att kraftbolagen har lämnat in sin ansökan om ett slutförvar, 110316 >>

Logga in