11 december 2015 |

SSM presenterar förväntningar på Fud-16

Strålsäkerhetsmyndigheten presenterade den 11 december en utredning med sina förväntningar på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s nästa program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-programmet). Med anledning av att många av de ursprungliga förutsättningarna förändrats sedan Fud-processens etablering anser myndigheten att rapporteringen behöver utvecklas. Myndigheten vill att redovisningen i nästa program, Fud-16, som ska lämnas in hösten 2016, bör struktureras på ett tydligare och mer ändamålsenligt sätt än vad som gjorts i tidigare program.

Enligt kärntekniklagen, som trädde i kraft 1984, ska de s.k. verksamhetsutövarna, i praktiken kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, vart tredje år ta fram ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud-program) för sin verksamhet med hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av kärnkraftsreaktorer. Fud-processen inleds med att kärnavfallsbolaget levererar Fud-programmet till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som skickar ut det på bred remiss. Därefter yttrar sig myndigheten och Kärnavfallsrådet till regeringen över programmet. Regeringen tar sedan ett beslut om Fud-programmet godkänns eller ej. Nästa Fud-program, Fud-16, ska lämnas in till SSM senast september 2016.

Den 11 december presenterade SSM en Fud-utredning med sina förväntningar på kommande Fud-program. Med anledning av att många av de ursprungliga förutsättningarna förändrats sedan Fud-processens etablering för drygt 30 år sedan anser myndigheten att rapporteringen behöver utvecklas. Redovisningen i Fud-16 bör struktureras på ett tydligare och mer ändamålsenligt sätt än i föregående program. Myndigheten vill dels se en strategisk planering för den forskning och utveckling som behövs för framtida verksamheter och dels en översiktlig redovisning av samtliga åtgärder för att etablera ett sammanhållet system som leder fram till en säker avfallshantering och slutförvaring. Tydligare och mer strukturerade Fud-program var också något som regeringen efterfrågade i samband med sitt beslut om Fud-13 den 13 november 2014. 

Gällande avveckling och rivning bedömer SSM att kärnavfallsbolaget och kärnkraftsbolagen inte fullt ut beaktat myndighetens synpunkter på̊ tidigare Fud-program och vill därför också att denna redovisning utvecklas i Fud-16. Förutom att sammanfatta sina förväntningar vill SSM även att utredningen ska utgöra ett bidrag till en fortsatt diskussion om innehållet i framtida Fud-program.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnade i maj 2015 in synpunkter på myndighetens Fud-utredning. MKG påpekade brister med Fud-processen, ansvarsprincipen samt den offentliga insynen. MKG anser därför att det behövs en myndighetsutredning tillsatt av regeringen som ser över hur Fud-processen fungerar, hur ansvarsfördelningen inom kärnavfallsområdet fungerar och hur ökad öppenhet hos verksamhetsutövaren/tillståndshavaren ska garanteras. En sådan utredning bör ha som direktiv att dels utreda förändringar av ansvarsfördelningen, som säkerställer att samhällsintresset alltid sätts i första hand i det fortsatta arbetet med kärnavfallet, och att dels föreslå hur det framtida svenska arbetet med kärnavfall och rivning av reaktorer bör organiseras och kontrolleras.

 

Länkar: 

SSM:s Fud-utredning, 151029 >>

Nyhet på SSM:s hemsida om förväntningarna på Fud-16, 151211 >> 

MKG:s synpunkter på SSM:s Fud-utredning, 150528 >>

Om Fud-processen på MKG:s hemsida >>

Logga in