14 januari 2016 |

SSM svarar Chalmers-professor på fråga om bergsspänningar och bjuder in till möte

Den 28 december skickade Peter Olsson, professor i mekanik på Chalmers, in ett brev till Strålsäkerhetsmyndigheten.  I brevet tog Olsson upp riskerna med stora dynamiska effekter av jordbävningslaster på ett slutförvar för använt kärnbränsle. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, svarade den 14 januari med länkar till sina egna undersökningar relaterade till risker med bergsspänningar samt bjöd in Olsson till möte för att diskutera vissa frågor ytterligare. Uppdatering: Nu finns protokoll att läsa från mötet mellan SSM och Peter Olsson 10 mars.

Peter Olsson, professor i mekanik på Chalmers tekniska högskola, berättar i ett brev skickat den 28 december till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att han konstruerat en modell efter hur slutförvaret för det använda kärnbränslet har planerats. I sin studie av modellen har han sett att resonanser i berg och alla lerfyllda tunnlar skulle kunna ge upphov till stora dragspänningar och sprickbildningar i berget. Olsson har också läst kärnavfallsbolaget SKB:s rapporter och saknar information om dessa aspekter. Olsson skriver om bolagets rapporter ”Mitt intryck är att det väsentligen är en statisk analys av själva anläggningen som ligger till grund för bedömningarna. (Stora jordbävningar har modellerats dynamiskt, men jag har inte sett analyser av hur ett gitter av bentonitcylindrar beter sig under dynamiska excitationer; jfr fenomen som gittervågledareffekter etc.)”

SSM svarade Peter Olsson den 14 januari. SSM har inte undersökt frågan om hur resonansfenomenet som gittret av lerfyllda tunnlar utgör. Frågan har endast berörts indirekt i SSMs egna studier, som SSM också hänvisar till i sitt svar. SSM bjuder också in Peter Olsson till ett möte för att fortsätta diskussionerna.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har i kompletteringsfasen av behandlingen av slutförvarsansökan för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark yrkat på att ansökan ska kompletteras ytterligare vad gäller risker för att hela slutförvaret havererar på grund av belastningar under en istid. De aktuella beräkningarna kan visa på att riskerna för detta är större än kärnavfallsbolaget och myndigheten tidigare antagit.

 

Länkar: 

Peter Olssons brev till SSM, 151228 >>

Bifogad bild: som visar beräknade dynamiska spänningsamplituder i berget >>

SSM:s svar, 160114 >>

Uppdatering:
Protokoll från möte med Chalmersforskaren hos SSM, 160310 >>
Bilaga:
- Presentation som visades under mötet >>

Logga in