11 februari 2015 |

SSM vill att Studsvikslagen ses över innan den eventuellt upphör

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 11 februari skickat ett förslag till regeringen om att en översyn bör ske av Studsvikslagen. SSM vill att de problem och risker som kan uppstå då lagen upphör att gälla år 2018 utreds. Lagen reglerar finansieringen av det historiska kärnavfallet och för att riva gamla anläggningar, bl.a. forskningsreaktorerna i Studsvik.

Enligt lagen (1988:1597) och förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen respektive Studsviksförordningen) är det obligatoriskt för kärnkraftsbolagen att betala in medel till kärnavfallsfonden för att ta hand om det historiska kärnavfallet från tiden innan kärnkraftverkens drift och för att riva gamla anläggningar, inklusive forskningsreaktorerna vid Studsvik. För närvarande betalar kraftindustrin in 0,3 öre per producerad kWh kärnkraftsel till fonden för det historiska avfallet. Detta som tillägg till de ca. 4 öre per kWh som betalas in i fonden för hantering och slutförvaring av det radioaktiva avfallet från kärnkraftreaktorerna och för rivning av dess reaktorer.

Studsvikslagen skulle enligt ett tidigare riksdagsbeslut upphöra att gälla den 1 januari 2012, men efter att riksdagen sommaren 2011 röstade ja till regeringens proposition om en lagändring förlängdes tiden till slutet av 2017. 

I Strålsäkerhetsmyndighetens senaste förslag till regeringen om avgiftsnivån enligt Studsvikslagen, den 19 juni 2014, poängterade myndigheten att Studsvikslagen bör fortsätta att gälla tills vidare. Detta mot bakgrund av ökade kostnader och stora osäkerheter.

Den 11 februari 2015 föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten i en skrivelse till regeringen att en översyn av lagen och förordningen bör ske för att se över problemen och de finansiella riskerna som uppstår då lagen upphör att gälla. Betalningsansvaret kommer vid ett upphörande av lagen att övergå från reaktorinnehavarna till innehavarna av de kärntekniska tillstånden för de anläggningarna som hanterar de historiska avfallet.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG anser också att lagen bör ändras så att den gäller tills vidare. Om en sådan ändring ska nå riskdagen i tid bör förberedelser för detta ske under 2015.

 

Länkar:

SSM:s förslag ang. Studsvikslagen, 150211 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s förslag på oförändrad Studsviksavgift för 2015, 140619 >>

 

Logga in