16 december 2015 |

SSM yttrar sig om kompletteringsbehovet för ansökan om SFR 2

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade den 16 december in sitt remissvar till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt över kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. SSM efterfrågar i sitt remissvar kompletteringar bl.a. i frågor rörande platsval och alternativa utformningar. Samma lista med efterfrågade kompletteringar skickades också direkt till kärnavfallsbolaget den 18 december i granskningen enligt kärntekniklagen. Uppdatering: SKB meddelar att kompletteringarna enligt kärntekniklagen kommer att lämnas in i samband med inlämnandet av kompletteringar enligt miljöbalken den 1 juli 2016.

Den 19 december 2014 lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, in en ansökan om att få bygga SFR 2 som en ”utökad verksamhet” vid det nuvarande slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftavfall, SFR. Syftet med den sökta verksamheten är bland annat att slutförvara rivningsavfallet från de svenska kärnkraftreaktorerna, något som nuvarande SFR inte är tillståndsprövad för. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, prövar ansökan enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Prövningen befinner sig f.n. i kompletteringsfasen. 

Den 16 december skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, in sitt remissvar till domstolen med krav på med sex omfattande kompletteringar. Myndigheten vill att kärnavfallsbolaget bör utveckla:

- motiveringen av valet av försvarsdjup med avseende på slutförvarets skyddsförmåga utifrån risken för oavsiktligt intrång, förekomst av horisontella sprickor med hög vattengenomsläpplighet, förekomst och djup för permafrost och kostnader för uppförande...

- redovisningen av motiveringen för val av utformning för att omhänderta det avfall som avses att deponeras i försvarsdelarna 2-5BLA. En del av avfallet skulle möjligtvis kunna friklassas eller omhändertas i markförvar...

- redovisningen av alternativa utformningar av förvarsdelen 2BMA tillsammans med en fördjupad motivering av valt alternativ...

- redovisningen av alternativ till den föreslagna slutförvaringen av reaktortankarna från kokarvattenreaktorerna. I redovisningen bör olika möjligheter till segmentering av tankarna...

- motiveringen av lokaliseringen av anläggningen. I kompletteringen bör det beaktas att en lokalisering i en bergvolym med förhållandevis få vattenförande sprickor bör kunna ge strålsäkerhetsmässiga fördelar...

- redovisningen av nollalternativet för mellanlagring av det långlivade låg- och medelaktiva avfallet

Två dagar senare, den 18 december, skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, samma lista till kärnavfallsbolaget som en kompletteringsbegäran i granskningen enligt kärntekniklagen. Bolaget har fram till den 1 mars på sig att komplettera eller skicka en tidplan för framtagandet av kompletteringarna.

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s remissvar med synpunkter på tillståndsansökans fullständighet skickades den 30 september. I yttrande yrkar föreningarna i första hand att, om domstolen klargör att föremålet för ansökan är att uppföra en ny anläggning, ska ansökan avvisas. Läs mer om föreningarnas yttrande i nyheten på MKG:s hemsida. Där finns även övriga remissinstansers svar för nedladdning, se länk nedan.

Länkar:

SSM:s yttrande till Mark- och miljödomstolen enligt kärntekniklagen, 151216 >> 

SSM:s kompletteringsbegäran skickad till SKB enligt kärntekniklagen, 151218 >>

Nyhet om yttrandet på SSM:s hemsida, 151218 >>

Uppdatering:
Svar till SSM från SKB på begäran om komplettering, tidplan >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om SFR2 ska ses som en ny anläggning, 150930 >> 

Nyhet om att domstolen skickar ut förfrågan om kompletteringsbehov för SFR 2-ansökan, 150129 >>

Nyhet on att SSM skickar ut förfrågan om kompletteringsbehov för SFR 2-ansökan, 150401 >>

Logga in