5 februari 2013, 9:30 |

SSM:s andra informationsmöte om regeringsuppdrag avseende finansieringslag- och förordning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har bjudit in till fyra informationsmöten för att i samband med dem samla in synpunkter från externa intressenter. SSM har i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen och finansieringsförordningen.

Frågeställningarna handlar bland annat om kärnavfallsavgifter och säkerheter för finansiering av slutföring av kärnavfall och rivning av kärnkraftsreaktorer.

Det första samrådsmötet hölls den 7 november. Det var sedan tänkt att det andra mötet skulle hållas den 18 december, men mötet blev inställt. Istället blir detta möte, den 5 februari, myndighetens andra möte. Därefter är möten inplanerade 5 mars samt eventuellt ett extramöte vid behov i början av april. Se länkar nedan.

Inför varje möte skickas underlagspromemorior och efter varje möte kan intressenterna skicka in skriftliga synpunkter. En sammanställning av synpunkterna kommer att ingå i den slutgiltiga rapporteringen SSM skickar till regeringen den 31 maj.

Det andra mötets preliminära innehåll är:
- Förslag på förändringar i lag och förordning

Tid: 5 februari, kl.9.30-12
Plats: Lokal Fogdö, Strålsäkerhetsmyndigheten, Solna, Stockholm
Anmälan: Inbjudan till informationsmötena har skickats till kommuner, länsstyrelser och organisationer enligt sändlistan i inbjudan. För mer information om mötena, kontakta SSM.  

 

Länkar:

SSM:s inbjudan till samrådsmötet >>

Underlagspromemoria 2A >>

Underlagspromemoria 2B >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s synpunkter efter mötet den 7 november, 121123 >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om att mötet den 18 december blev inställt >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM genomför samråd om finansieringsutredning, 120913 >> 

Kalendernyhet om SSM:s fjärde informationsmöte 5 mars >>

Logga in