11 januari 2021 |

SSM:s externa LOT-granskning har förlängts

Under hösten 2020 har kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsresultat från LOT-försökspaketen granskats. Granskningen har skett dels av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och dels av externt expertstöd där SSM upphandlat konsulter från det brittiska bolaget Galson Sciences. Expertgranskningen skulle varit klart den 30 november 2020 men är försenat till slutet av januari enligt ett uppdaterat kontrakt från den 10 december. Förseningen beror bl.a. på att en extra insatt expert i material- och teknikvetenskap ska bedöma kärnavfallsbolagets val av metoder för analys av kopparkorrosion i försöket.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s så kallade LOT-försök – som kan avgöra den vetenskapliga tvisten ifall kopparn är ett lämpligt kapselmaterial i det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark eller inte – granskas sedan hösten 2020 av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och myndighetens externa expertstöd från det brittiska bolaget Galson Sciences.

Galson Sciences uppdrag har varit att göra en detaljerad analys och bedömning av kärnavfallsbolagets och dess underleverantörers redovisning av kopparkorrrosionsresultat från de två 20-åriga försökspaket som togs upp ur Äspölaboratoriet hösten 2019. Istället för att leverera en slutrapport den 30 september kommer, på Galson Sciences begäran, granskningstiden att förlängas eftersom omfattningen av granskningsarbetet varit större än ursprungligen förväntats och så att även John Scully, professor i materialvetenskap och teknik vid University of Virginia ska kunna bidra i granskningen. Professor Scully ska bl.a. gå igenom SKB:s valda metoder för analys av kopparkorrosion. Expertgranskningen kommer nu att vara klar i slutet av januari 2021 och professor Scullys arbete kommer att vara en del av Galson Sciences konsultrapport.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har under hösten aktivt följt Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, kvalitetsgranskning av kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsresultat från LOT-försöket. MKG menar att resultaten är avgörande inför det kommande regeringsbeslutet om tillåtlighet för ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Föreningen har bidragit med tre skrivelser på engelska med synpunkter i sak på granskningen. Den 11 december skickade även MKG in en skrivelse till SSM med övergripande synpunkter på SSM:s arbete, bl.a. om SSM:s uttalanden samt den bristande diarieföringen och öppenheten.

 

Länkar:

Förlängning av kontrakt med Galson Sciences, 201210 >>

Kontrakt SSM2020-5740-1 Kontrakt med Galson Sciences september 2009 >>

Mail från Galson ang förlängning av kontraktet, 201201 >>

Här kan du hitta alla handligar ur SSM:s ärende om LOT-försöket >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida om SSM:s kvalitetsgranskning:

MKG är kritisk till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-försöket, 201211 >>

MKG i det tredje SSM-bidraget om LOT-försöket: SKB:s underlagsrapporter saknas, 201211 >> 

KTH-forskare starkt kritiska till SKB:s LOT-redovisning, 201123 >>

MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier, 201109 >> 

MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >> 

Vetenskaplig undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial, 201001 >>

Miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT, 200930 >>

SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar, 200901 >>

Logga in