14 mars 2014 |

Sverige vill överföra ägandet av 834 kg separerat plutonium till Storbritannien

I december 2013 lämnade kärnkraftsbolaget OKG som äger kärnkraftverket i Oskarshamn in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om att få överföra ägandet av 834 kg separerat plutonium till Storbritannien. Plutoniumet kommer från upparbetning av 140 ton använt kärnbränsle som fraktades till Sellafield på 1970- och 80-talet. SSM har yttrat sig till regeringen över ansökan och anser att OKG bör få överlåta plutoniumet.

Den 18 december 2013 skickade OKG in en ansökan till SSM om att få föra över äganderätten för 834 kg separerat plutonium till det statliga brittiska bolaget Nuclear Decommissioning Authority, NDA. Plutoniumet, som OKG äger, kommer från upparbetning av använt kärnbränsle och förvaras för närvarande i Sellafield i Storbritannien.

Efter att ha granskat ärendet meddelade SSM regeringen den 13 mars att myndigheten stödde transaktionen. Regeringen ska nu ta ställning till ansökan.

Den största delen av plutoniumet, 833 kg, kommer från upparbetning av 140 ton använt kärnbränsle från Oskarshamns kärnkraftverk enligt ett avtal från ursprungligen 1969. Det använda bränslet skickades till Sellafield mellan 1975 och 1982. Det upparbetades inte förrän 1997 av olika skäl. Avsikten i kontraktet har varit att plutoniumet skulle återföras till Sverige som MOX-bränsle att användas i Oskarshamns kärnkraftverk.

Det plutonium som ska överföras innehåller också 1,2 kg plutonium från upparbetningen av 4.8 ton använt kärnbränsle från den svenska forskningsreaktorn R1 som exporterades till Sellafield 2007 för upparbetning.

Det svenska MOX-bränslet har inte kunnat produceras före stängningen 2011 av den dåligt fungerande Sellafield MOX Plant, SMP. Britterna har därför ingen möjlighet att fullborda kontraktet.

Sedan 2010 har den brittiska regeringen arbetat med att ta fram strategier för att hantera utländskt separerat plutonium. En del av strategin är att överta ägandet av utländskt plutonium. Storbritannien har själv ca 100 ton separerat plutonium att ta hand om. Sedan dess har flera transaktioner skett mellan NDA och utländska ägare av plutonium för att överföra ägandet. Den planerade svenska överföringen är dock en av de större.

Innan SSM har skickat sitt yttrande till regeringen är en granskningsrapport framtagen där olika alternativa hanteringar av plutoniumet diskuteras.

I sitt yttrande till regeringen skriver SSM:

SSM:s bedömning, i enlighet med bilagd granskning, är att det inte föreligger något hinder enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet mot att OKG överlåter allt sitt plutonium som nu förvaras i Sellafield till NDA. NDA har alla de tillstånd som krävs av den brittiska regeringen och den brittiska regeringens avsikt är att låta tillverka MOX-bränsle av materialet. En tillverkning av MOX är i linje med tidigare svenska regeringsbeslut i syfte att göra materialet otillgängligt. Storbritannien uppfyller även alla tillämpliga krav inom nukleär säkerhet, fysiskt skydd, avfallshantering och icke-spridning.

SSM bedömer också att en överlåtelse innebär samma eller mindre risker för människors hälsa och miljön jämfört med den ursprungliga avsikten att använda plutoniet som MOX-bränsle i Oskarshamn reaktorer.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser också att det är bra att plutoniumet förs över till Storbritannien. Frågan är dock mer kontroversiell än SSM ger sken av och det återstår både att ett slutligt kontrakt tecknas om överföringen och att Storbritanniens regering godkänner överföringen. Enligt nuvarande brittisk policy måste det varje gång ett förslag om överföring av plutonium ska godkännas av den brittiska regeringen visas att det finns en total vinst för Storbritannien att göra det.

SSM utgår ifrån sitt ställningstagande ifrån att Storbritannien kommer att använda plutoniumet i eget MOX-bränsle. Om de blir så är dock inte alls säkert. Att brittiska regeringen skulle satsa pengar på en ny MOX-fabrik när den förra var en ekonomisk katastrof är inte säkert. Dessutom förutsätter MOX-användning i Storbritannien att det byggs nya reaktorer i landet och att ägarna av dessa reaktorer kan förmås att använda MOX-bränsle i stället för vanligt bränsle. Bägge sakerna är osäkra.

Av intresse är även hur den ekonomiska delen av överföringen ser ut. Betalar OKG något till Storbritannien för att bli av med plutoniumet? I det kontrakt OKG har haft om upparbetning med brittiska BNFL, numera International Nuclear Services, ingår förmodligen att det ska ske en leverans av MOX-bränsle, ett avtal som nu bryts. Men ska OKG betala lika mycket till britterna för att ta över plutoniumet som MOX-bränslet hade kostat. I årsredovisningen för OKG står att avsättningen gällande merkostnader för hantering av restprodukter från upparbetat använt kärnbränsle är 436 miljoner kronor. Om det blir slutkostnaden för affären betalar OKG över en halv miljon kronor per kg plutonium britterna tar hand om.


Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida om yttrandet till regeringen, 140314 >>

Pressmeddelande om överföringen på OKG:s hemsida, 140314 >>

SSM:s yttrande till regeringen om överlåtelsen av plutonium, 140313 >>

SSM:s granskningsrapport om överlåtelsen av plutonium, 140313 >>

OKG:s ansökan till SSM om överlåtelse av plutonium >>

Bilaga 1 till OKG:s ansökan till SSM om överlåtelse av plutonium, information om NDA >>

Bilaga 2 till OKG:s ansökan till SSM om överlåtelse av plutonium, brev från International Nuclear Services >>

Bilaga 3 till OKG:s ansökan till SSM om överlåtelse av plutonium, SKB:s synpunkter på hantering av material från OKG >>

 Nyheter på MKG:s hemsida om upparbetningen av bränslet från forskningsreaktorn R-1:

R1-bränsle kvar i Studsvik! – Regeringen begär utredning om "historiskt kärnavfall", 071115 >> 

SSI och SKI redovisar det radioaktiva avfall som inte passar in i det svenska avfallsprogrammet, 080115 >>

Avfallet från R-1-bränsle upparbetat i Sellafield i retur till Studsvik, 090428 >>

Logga in