8 april 2014 |

Undersökningar om kunskap om kärnavfallsfrågor

Kärnavfallsrådet och Strålsäkerhetsmyndigheten har undersökt kunskaperna hos riksdagsledamöter respektive allmänheten i kärnavfallsfrågor. Kännedomen om kraftindustrins föreslagna slutförvarsmetod med kopparkapslar är större än den föreslagna platsen för slutförvaret och hur det slutgiltiga beslutet om slutförvaring ska fattas.  

Regeringens rådgivande organ, Kärnavfallsrådet, har beställt en undersökning med telefonintervjuer med samtliga riksdagsledamöter för att undersöka kunskapsnivån gällande frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle. Rådet vill vara ett stöd för politiker och har genom undersökningen utrett vilka informationsinsatser som kan behövas. Den 8 april presenterades resultaten på ett seminarium i Stockholm. En rapport om undersökningen kommer dock inte att publiceras förrän senare i vår. Under seminariet presenterade även Strålsäkerhetsmyndigheten en enkätundersökning som genomförts om kunskapsnivån i liknande frågor hos allmänheten, med tyngdpunkt i kärnkraftslänen Uppsala, Halland och Kalmar. Undersökningen är tänkt att användas som i myndighetens kommunikationsstrategi.

Intressanta resultat som presenterades från Kärnavfallsrådets undersökning bland riksdagsledamöterna var bl.a. att:
- 83,5 % känner till att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökt till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd till för en anläggning för slutförvaring av högaktivt kärnavfall.
- 63,5 % anser att vi i Sverige kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på ett säkert sätt.
- 41 % svarade att det är regeringen som fattar det slutliga beslutet om slutförvar för använt kärnbränsle vilket är det riktiga svaret. 26,5 % svarade att det är riksdagen.
- 61 % svarade slutförvaring i kopparkapslar på frågan om vilken lösning för slutförvaring som förts fram av kraftindustrin. 31,5 % visste inte/var osäkra.
- 46 % svarade Östhammar på frågan om vilken kommun som föreslagits för slutförvaret. 18 % svarade Oskarshamn.
- 74,5 % tycker inte att vi ska överlåta till experter på kärnavfall att bestämma om hur vi ska hantera vårt använda kärnbränsle.
- 62 % tycker att de har tillräckligt med information kring kärnavfallsfrågan. 

Riksdagsledamöterna var tillmötesgående men svåra att få tag på. 24 % svarade inte, 16 % vägrade svara, ofta av principskäl då de inte ställer upp i undersökningar och 60 % fullföljde intervjun som tog ca 4 minuter.

Kärnavfallsrådets ledamot Jenny Palm, som ledde undersökningen och som är professor i teknik och social förändring på Linköpings universitet, ställde sig frågan i fall den tekniska aspekten fått för stort utrymme. Till exempel visste 61 % om att kopparkapslar planerades användas i ett slutförvar, men bara 41 % kände till att regeringen kommer att fatta det slutgiltiga beslutet. Hela 26,5 % trodde att det var riksdagen. Jenny Palm resonerade också kring vad som borde diskuteras i det offentliga samtalet och hur det diskuteras? Når vi ut och skapar engagemang när vi pratar om kopparkapseln? En viss teknisk kunskap kan vara en förutsättning och ge trygghet i diskussionerna men detaljkunskaper har, enligt Palm, getts för stort utrymme. Hon ser ett behov av ett politiskt ställningstagande utan teknisk information. 

Strålsäkerhetsmyndighetens sammanfattade sin undersökning hos allmänheten i punkterna:
-       Stor kunskap om slutförvar, både ”att” och ”hur” men inte ”var”
-       Få anser sig ha tillräckligt med information
-       Hälften vill veta mer, främst om risker
-       Informationen fås via media
-       Det finns ett högt förtroende för myndigheten 

En fråga som ställdes till myndigheten under seminariet var huruvida det är myndighetens ansvar att informera om granskningen av ansökan om ett slutförvar. Ansi Gerhardsson, enhetschef på myndigheten, svarade att det inom myndigheten fanns delade meningar om frågan, men när information ges ut ska det vara i myndighetens egna ord och inte bolagets.

 

Länkar:

Program >>

Information på Kärnavfallsrådets hemsida >> 

Kärnavfallsrådets presentation – resultatredovisning >>

Kärnavfallsrådets presentation – metodredovisning >> 

Kärnavfallsrådets presentation – reflektioner >>

Mer information på SSM:s hemsida >>

SSM:s presentation – resultatredovisning >>

SSM:s enkätundersökning uppdelad i länsnivå >>

SSM:s enkätundersökning uppdelad i nationella nivå >> 

Nyhet Ny Teknik om SSM:s undersökning >>

 

Logga in