20 december 2016 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 20 december om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 20 december höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark. Kärnavfallsbolaget informerade bl.a. att mellanlagring av reaktortankar i SFR inte kommer bli aktuellt med anledning av Östhammars kommuns kritik mot förslaget.

Under mötet den 20 december mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB informerade SSM att myndigheten snart är klar med sammanställningen av remissynpunkterna inkomna till myndigheten i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle. SSM meddelar också att myndigheten håller på att ta fram en sammanställning av de förväntningar på kärnavfallsbolaget som myndigheten tar upp i sina granskningsrapporter. Kärnavfallsbolaget informerade att bolaget arbetar med att ta fram svar på domstolen senaste frågor. Bolaget meddelade också att en sammanfattning om deras planer för det fortsatta arbetet fram till den preliminära säkerhetsredovisningen (PSAR) för kärnbränsleförvaret kommer att lämnas till myndigheten i januari. Bolagets plan gällande mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) och gällande inkapslingsanläggningen (Clink) kommer troligtvis lämnas i februari.

Avseende prövningen om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark meddelade kärnavfallsbolaget att mellanlagring av reaktortankar i SFR inte kommer bli aktuellt med anledning av Östhammars kommuns kritik mot förslaget. Ett formellt tillbakadragande av den delen i ansökan kommer att skickas in efter årsskiftet. Kärnavfallsbolaget meddelade också att bolaget planerar att senast den 15 maj lämna in de av SSM begärda kompletterade underlagen. SSM informerade att myndigheten eventuellt kommer att begära ytterligare några kompletteringar i början av 2017. Myndigheten kommer även se över tidplanen och fastställa en ny efter årsskiftet.

Kärnavfallsbolaget informerade även att bolaget avser att meddela SSM om sitt ställningstagande innan bolaget lämnar sitt yttrande till domstolen gällande domstolens fråga om eventuell samordning av kärnavfallsbolagets fyra pågående mål hos domstolen (kärnbränsleförvarsmålet, målet om kortlivat radioaktivt avfall, hamnverksamhetsmålet, samt målet om artskyddsdispens).

Nästa möten inom detta område kommer att hållas den 3 februari, samt den 21 april. Uppdatering: Se länk till mötet den 3 februari nedan.

 

Länkar:

Protokoll från avstämningsmötet, 161220 >>

Uppdatering:
Nyhet om avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 3 februari om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden, 170203 >> 

Logga in