3 februari 2017 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 3 februari om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 3 februari höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark. SSM informerade bl.a. om att myndigheten till mitten på juni kommer att redovisa hur remissinstansernas synpunkter har beaktats i kärnbränsleförvarsprövningen.

Under mötet den 3 februari mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB informerade SSM att myndigheten snart är klar med yttrandena till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt över frågan om samordning av kärnavfallsbolaget SKB:s fyra pågående mål hos domstolen, över frågan om utökad hamnverksamhet, samt över bolagets komplettering V. Vad gäller prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen uppgav SSM att myndigheten kommer fortsätta arbeta vidare med att redovisa hur remissinstansernas synpunkter har beaktas. Detta planerar myndigheten att vara klar med i mitten av juni. 

I samband med denna redovisning planerar SSM också vara klar med genomgången av granskningsrapporterna, samt med en sammanställning av SSM:s förväntningar inför framtida rapporteringar från kärnavfallsbolaget.

För bolagets del i kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter arbetet med den gränsöverskridande kommuniceringen i enlighet med Esbokonventionen. Kärnavfallsbolaget informerade också att planen för mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) och inkapslingsanläggningen (Clink) kommer att fastställas efter att domstolen givit besked om den fortsatta hanteringen av de inlämnade ansökningarna. 

Avseende prövningen om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark redovisade SSM läget i myndighetens granskning. Både SSM och kärnavfallsbolaget tyckte att mötet om SFR-tillbyggnaden som hölls den 1 februari var givande (nedan finns protokoll även för detta möte). Kärnavfallsbolaget meddelade att tidplanen för deras kompletteringsarbete ser ut att hålla. De kompletteringar som SSM begärt kommer att lämnas till myndigheten senast den 15 maj. Bolaget framförde även att en rad detaljutformningar för 2BMA har undersökts och anser att den som kommer att redogöras för i samband med kompletteringarna och som presenterades den 1 februari är väl underbyggd. Kärnavfallsbolaget räknar med att det blir kungörelse under 2017 och huvudförhandling under 2018. 

Kärnavfallsbolaget tog också upp en fråga rörande förväntningarna på redovisningen om återkommande helhetsbedömning (ÅHB) för SFR i oktober 2018, mot bakgrund av att nuklidinventariet för SFR överskrids så att nu gällande tillståndsvillkor är i behov av översyn. Bolaget planerar inte någon förnyad analys av långsiktig säkerhet för befintligt förvar med den periodicitet om 10 år som tidigare gällt. Bolaget har i ansökan om SFR-tillbyggnaden redovisat en analys av den långsiktiga säkerheten som baseras på̊ ett uppdaterat nuklidinventarium. En översyn av tillståndsvillkoren gällande nuklidinventarium för befintligt SFR skulle innebära att kärnavfallsbolaget behöver redovisa en förnyad säkerhetsanalys för enbart den befintliga delen. Enligt kärnavfallsbolaget undviker bolaget helst att avsätta resurser för att göra detta i nuläget.

I övrigt redogjorde SSM för att Sverige, tillsammans med Kanada, USA, Schweiz, Frankrike och Finland, har startat ett myndighetssamarbete med erfarenhetsutbyte angående geologiskt slutförvar. Det kommer att hållas en workshop i september i Gimo.

Nästa möten inom detta område kommer att hållas fredagen den 21 april. Uppdatering: Länk till nyhet om mötet finns nedan.

 

Länkar:

Protokoll från avstämningsmötet, 170203 >> 

Möte om SFR-tillbyggnaden, 170201 >>

Uppdatering:

Nyhet om avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 21 april om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden, 170421 >>

Logga in