21 april 2017 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 21 april om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 21 april höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark. Kärnavfallsbolaget informerade bland annat om att bolaget planerar att under våren publicera rapporter från det andra upptaget av MiniCan-försökspaket.

Under mötet den 21 april mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB informerade SSM att myndigheten tagit del av bolagets förslag till förhandlingsordning för huvudförhandlingen om kärnbränsleförvaret i Forsmark, men att domstolen ännu inte har tillfrågat SSM om synpunkter på förslaget. För närvarande förbereder SSM ett underlag för myndighetens krav och tillvägagångssätt för bedömning av ansökningarna enligt kärntekniklagen. Kärnavfallsbolaget informerade i sin tur att bolaget förbereder sig inför domstolsförhandlingen i kärnbränsleförvarsprövningen, samt att bolaget varit i kontakt med Östhammars kommun angående den eventuella folkomröstningen om kärnbränsleförvaret.

Utöver det lyfte bolaget lyfte en fråga om vad som gäller rörande kostnader för avveckling av kärntekniska anläggningar. Naturvårdverket har lämnat in ett remissvar till domstolen där myndigheten menar att vissa kostnader för återställning av områden som är motiverade av miljöskäl och inte säkerhetsskäl, därmed inte omfattas av finansiering eller säkerheter från kärnavfallsfonden. Bolaget kommer ta fram ett förslag till bemötande som kommer att sändas till SSM för information.

Vad gäller mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) informerade kärnavfallsbolaget att bolaget håller på att ta fram en övergripande plan som beskriver hur arbetet för att utöka lagringskapaciteten kan göras. I denna plan kommer också planeringen för hur fortsatt arbete med inkapslingsanläggningen (Clink) ser ut. Det beräknas att den övergripande planen lämnas till SSM senast i slutet av maj.

Kärnavfallsbolaget informerade därtill att bolaget planerar att under våren publicera rapporterna från det andra upptaget av försökspaket i det s.k. MiniCan-försöket, Bolaget erbjuder sig att presentera dessa för myndighetens handläggare i kapselfrågor om SSM önskar. I Mini-Can-försöket fanns ursprungligen fem försökspaket. Ett försökspaket togs upp i augusti 2011 efter det att det förekommit forskningsfusk i rapporteringen av mätresultat från det paketet och omfattande korrosion kunde konstateras (se länkar nedan). Nu har ytterligare två försökspaket tagits upp och rapporteringen skulle vara klar redan i början av 2016. Eftersom försöket varit syrgasfritt sedan någon månad efter deponering är resultaten av upptagen av de nya försöken intressanta, särskilt vad gäller kopparkorrosionshastigheter, om de rapporteras på ett vetenskapligt sätt.

Avseende prövningen om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark redogjorde SSM för att myndighetens granskning fortgår. I dagsläget inväntar SSM de kompletteringar från bolaget som är planerade till den 15 maj innan SSM tar kontakt med domstolen om tidplan och kungörelse. Kärnavfallsbolaget informerade i sin tur att kompletteringarna kommer lämnas som planerat.

I övrigt lyfte myndigheten frågan om behov av mötesserie gällande slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall, SFL, vilket kärnavfallsbolaget ställde sig positiv till.

Nästa möten inom detta område kommer att hållas fredagen den 2 juni. Uppdatering: Länk till nyhet om mötet finns nedan.

 

Länkar:

Protokoll från avstämningsmötet, 170421 >>

Nyhet om att omfattande korrosionen konstaterats efter upptaget av första Mini-Can-försökspaketet 130408 >>

Nyhet om att SKB fuskat i redovisning av mätdata i Mini-Can-försöket 101029 >>

Uppdatering:
Nyhet om avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 2 juni om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden, 170602 >>

Logga in