26 januari 2016 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB om slutförvarsansökningar den 26 jan

Den 26 januari höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och en utbyggnad av det låg- och medelaktiva slutförvaret SFR i Forsmark. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att frågan om hur koppar korroderar i slutförvarsmiljön måste klargöras innan ett tillstånd kan ges.

Under mötet informerade SSM om följande frågor som är av intresse för prövningen av slutförvarssystemet för använt kärnbränsle:

- Myndigheten och domstolen kommer att kungöra ansökan den 29 januari.
- Myndigheten planerar att publicera preliminära versioner av Clink-rapporten i mars
- Eventuellt planerar myndigheten att begära ytterligare förtydligande kring SKB:s antaganden rörande kapselns hållbarhet och dess relevans för barriärsystemets funktion under olika tidsperioder efter förslutning av slutförvaret.
- Naturvårdverket startar Esbo-samrådets andra del i samband med kungörelsen. Se även nyhet om detta på MKG:s hemsida (länk nedan)

SSM meddelade också att i takt med att resurser frigörs från granskningen av kärnbränsleförvaret frigörs kommer granskningen av SFR-utbyggnaden att kunna öka i omfattning. SSM skriver också att myndigheten har en förhoppning om att granskningen av kommande Fud-program kommer att kunna hållas på en mer övergripande nivå. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, noterar att SSM anger att myndigheten är osäker på om ansökan är komplett avseende information rörande kopparkapselns hållbarhet. Det kan röra sig om kunskap rörande kopparkorrosionsprocesser eller kapselns förmåga att hålla sin form under en längre tidsperiod (otillräcklig krypduktilitet). Frågan är kopparkorrosion är vida känd sedan tidigare. Frågan om otillräcklig kunskap om kapselkopparns krypduktilitet har aktualiserats av en ny SSM-rapport (se nedan).

MKG finner det problematiskt att SSM i juni 2015 meddelade mark- och miljödomstolen att myndigheten ansåg att ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt miljöbalken är tillräckligt komplett för att strålsäkerheten ska kunna bedömas i sak. Detta samtidigt som myndigheten är osäker på om det finns nog med kunskap om kapselfrågor och Naturskyddsföreningen och MKG hade ställt ett antal kompletteringskrav rörande kopparkorrosionsfrågor. SSM:s yttrande har säkerligen påverkat domstolens beslut att kungöra ansökan utan att pröva några kompletteringskrav överhuvudtaget. 

MKG har noterat att SSM i sitt interna beslutsdokument för kungörelsen av ansökan (länk nedan) angett att myndigheten anser att frågor som rör ”samspelet mellan processer som kan påverkar degradering av de tekniska barriärerna” fortfarande kan vara ouppklarade. Samtidigt skriver myndigheten:

Att det kan finnas återstående behov av teknikutveckling och inhämtning av kunskap är i princip förenligt med den stegvisa prövningsprocessen enligt kärntekniklagen inför ett eventuellt medgivande for faktiskt uppförande och drift av de föreslagna anläggningarna. Anledningen till detta är att det förutsetts att den referensutformning som ligger till grund för ansökan om tillstånd kommer att utvecklas till en detaljutformning som succesivt justeras med hänsyn till (bl.a.) mer detaljerad kunskap kring bergegenskaper och vidare utveckling av tekniken i industriella skala.

MKG ifrågasätter om frågeställningar som rör fundamentala kunskaper som rör ”degradering av de tekniska barriärerna” kan ses som en fråga för stegvis prövning efter det att domstolen avslutat sin prövning och regeringen gett ett tillstånd. Föreningen anser att frågan om hur koppar korroderar i slutförvarsmiljön måste klargöras innan ett tillstånd kan ges.

 

Länkar: 

Protokoll från avstämningsmötet 160126 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Esbo-samrådet >> 

SSM:s interna beslutsdokument om kungörelsen av ansökan >>

SSM-rapporten 2016_02 ”An updated review of the creep ductility of copper including the effect of phosphorus”, Kjell Pettersson >>

Logga in