30 september 2016 |

Esbo-samråd om de finska planerna för nytt slutförvar

Naturvårdsverket har den 30 september skickat ut en ut en remiss till berörda myndigheter, organisationer och allmänhet om tillfälle att lämna synpunkter på programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) av slutförvaring av använt kärnbränsle i Finland. Detta efter att miljöministeriet i Finland, i enlighet med Esbokonventionen, underrättat Naturvårdverket om påbörjad planering av ett slutförvar för det använda kärnbränslet som kommer produceras vid Fennovoima OY:s planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki. De två kommuner som kärnkraftsbolaget har valt i sitt program som potentiella förläggningsorter för en inkapslingsanläggning och för ett slutförvar är Euraåminne och Pyhäjoki. Senast den 16 november 2016 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter. Uppdatering: Pyhäjoki kommun säger nej till slutförvaring i kommunen. 

Den finska arbets- och näringsministeriet meddelade den 12 juli 2016 att det program för bedömning av miljökonsekvenser (MKB-program) av slutförvaring av använt kärnbränsle som kärnkraftsbolaget Fennovoima OY lämnade in i juni uppfyller det villkor som regeringen år 2010 ställde i principbeslutet om Fennovoimas kärnkraftverk. Antingen skulle Fennovoima presentera ett samarbetsavtal med den finska kärnindustrins kärnavfallsbolag Posiva eller ett eget program för miljökonsekvensbedömning gällande inkapslings- och slutförvarsanläggning, det blev det senare, ett eget program. I och med godkännande av MKB-programmet av ministeriet har samråd om programmet inletts, och i enlighet med Esbokonventionen har miljöministeriet i Finland underrättat Naturvårdverket i Sverige så att ett mellanstatligt förfarande för miljökonsekvensbedömning kan tillämpas. De två kommuner som kärnkraftsbolaget har valt i sitt program som potentiella förläggningsorter för en inkapslingsanläggning och för ett slutförvar är Euraåminne, där Posivas slutförvar byggs, och Pyhäjoki, där Fennovoima OY planerar bygga sitt kärnkraftverk.

Naturvårdsverket, som ansvarar för sammanställningen av synpunkter från svenska myndigheter, organisationer och allmänhet, har den 30 september skickat ut en remiss om tillfälle att lämna synpunkter på Fennovoimas MKB-program för slutförvaringen. Senast den 16 november vill Naturvårdverket ha in synpunkterna för att hinna sammanställa och svara Finland inom utsatt remisstid.

Uppdatering:
I ett utlåtande till det finska arbets- och näringsministeriet har kommunstyrelsen i Pyhäjoki sagt nej till att radioaktivt avfall förvaras i kommunen. Enligt finsk lag kan inte en kommun tvingas ta hand om radioaktivt avfall mot sin vilja. Det innebär att det ena av de två lokaliseringsalternativen för slutförvaring som Fennovoima presenterat i sin MKB inte längre är gällande.

 

Länkar:

Remisskrivelse från Naturvårdsverket >>

Underrättelse från Finland i enlighet med Esbokonventionen >>

Sammanfattat program för miljökonsekvensbedömning, augusti 2016 >>

Ytterligare information och remissmaterial på Naturvårdsverkets hemsida >>

Artikel från NSD om att Finlands slutförvaring av kärnavfall utreds, 161010 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Euraåminne och Pyhäjoki som potentiella slutförvaringsplatser för Fennovoima, 160712 >>

Uppdatering:
Artikel från NSD om att Pyhäjoki säger nej till slutförvar, 161020 >>

Logga in