12 juli 2016 |

Euraåminne och Pyhäjoki som potentiella slutförvaringsplatser för Fennovoima

Den 12 juli meddelade Arbets- och näringsministeriet i Finland att de godkänner det program för bedömning av miljökonsekvenser av slutförvaringen av använt kärnbränsle (MKB-program) som kärnkraftsbolaget Fennovoima OY lämnade in i slutet av juni. Kärnkraftsbolaget har i sitt program valt Euraåminne och Pyhäjoki som potentiella förläggsorter för en inkapslingsanläggning och för ett slutförvar av använt kärnbränsle. Nu kommer ett samråd inledas om MKB-programmet.

Innan kärnkraftsbolaget Fennovoima OY kan få tillstånd av den finska regeringen att bygga det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki, i nordvästra Finland, måste kärnkraftsbolaget redogöra för hur bolaget planerar att ta hand om avfallet från reaktorn. Kärnkraftsbolaget har inte lyckats att ansluta sig till det slutförvarsprojekt för använt kärnbränsle i Euraåminne som andra kärnkraftsägare driver genom företaget Posiva. Av den anledningen har Fennovoima undersökt egna potentiella platser för ett eget slutförvar för avfallet. Fennovoima lämnade den 22 juni in ett program för bedömning av miljökonsekvenser (MKB-program) av slutförvaringen till Arbets- och näringsministeriet. De två kommuner som kärnkraftsbolaget har valt i sitt program som potentiella förläggningsorter för en inkapslingsanläggning och för ett slutförvar är Euraåminne och Pyhäjoki. 

Den 12 juli 2016 meddelade Arbets- och näringsministeriet att MKB-programmet uppfyller det villkor som regeringen år 2010 ställde i principbeslutet om Fennovoimas kärnkraftverk. Det innebär att bedömningsförfarandet för miljökonsekvenserna av Fennovoimas projekt för slutförvaring av använt kärnbränsle fortsätter med samråd om MKB-programmet. Under samrådsperioden kommer ministeriet begära utlåtanden och ge tillfälle att framföra åsikter, samt också ordna offentliga samrådsmöten på de alternativa slutförvaringsorterna, Euraåminne och Pyhäjoki. I enlighet med Esbokonventionen kommer även ett mellanstatligt förfarande för miljökonsekvensbedömning att tillämpas. 

Bakgrund
Den finska kraftindustrins kärnavfallsbolags, Posivas, slutförvaringsanläggning håller på att byggas på halvön Olkiluoto, i Euraåminne kommun, i västra Finland. Posivas ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle beslutade den finska regeringen den 12 november 2015 att säga ja till. Posivas slutförvarsmetod är likadan som den som den svenska kraftsintruins kärnavfallsbolag, SKB, har ansökt om i Sverige. Enligt Posivas ägare Fortum och Industrins kraft (TVO) räcker deras slutförvarsansökan endast för eget bruk och inte det avfall som kommer att produceras vid Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki.

 

Länkar:

Arbets- och näringsministeriet informerar om att Fennovoimas MKB-program uppfyller villkoret i principbeslutet, 160712 >>

Yle skriver om att Fennovoima undersöker Pyhäjoki för kärnavfallsförvaring, 160712 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att finska regeringen säger ja till slutförvar, 151112 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om svenska synpunkter på finska kärnkraftplaner, 131129 >>

Logga in