25 augusti 2016 |

Frågor från EU om Sveriges nationella program

EU-kommissionen har skickat frågor angående Sveriges nationella program för hanteringen av använt kärnavfall och radioaktivt avfall som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade in för ett år sedan i enlighet med kärnavfallsdirektivet 2011/70/Euratom. Frågorna berör bland annat olika tidplaner, samt kostnader och ekonomiska planer för Sveriges avfallshantering. Kommissionen önskar ha svar på frågorna från myndigheten inom 3 månader.

Enligt EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom måste varje medlemsstat ta fram ett nationellt program för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall och vart tredje år redovisa läget inom kärnavfallsområdet till EU-kommissionen. Den svenska regeringen har överlåtit ansvaret för detta arbete till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM skickade i augusti 2015 in Sveriges första nationella program till EU-kommissionen.

I augusti i år har EU-kommissionen skickat synpunkter och frågor till myndigheten om Sveriges nationella program. Enligt kommissionen omfattar det svenska programmet de flesta av de uppgifter som krävs enligt direktivet, men informationen om exempelvis långsiktig förvaltning, kostnadsberäkning och finansiering för radioaktivt avfall utanför kärnkraftverken (t.ex. användare av källor till joniserande strålning inom forskning och medicin), samt om internationella avtal för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall är i vissa fall begränsad. Kommissionen önskar därutöver ha svar på ytterligare några frågor angående det svenska programmet. Exempelvis vill kommissionen ha in mer information om etapperna inom tidsramen för behandlingen av radioaktivt avfall före slutförvaring vid andra kärnkraftverk än Barsebäcksverket, samt ytterligare uppgifter om de årliga bidragen till fonderna för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Enligt kärnavfallsdirektivet är medlemsländerna skyldiga att lämna in begärda upplysningar inom 6 månader efter det att EU-kommissionens begäran mottagits. För Sveriges del önskar kommissionen svar på frågorna från SSM så fort som möjligt, och helst senast inom 3 månader, för att få möjlighet att snabbt utvärdera sitt yttrande och utarbeta rapporten till rådet och Europaparlamentet.

EU-kommissionen uppmuntrar samtliga medlemsländer att de nationella programmen för hanteringen av använt kärnavfall och radioaktivt avfall ska spridas så mycket som möjligt, bland annat genom att göra dem tillgängliga över nätet. Sveriges nationella program finns tillgängligt både på svenska och engelska på SSM:s hemsida (se länk nedan).

 

Länkar:

Frågor från EU-kommissionen om Sveriges nationella program >>

Questions from the EU Commission regarding the national programme of Sweden >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Sveriges nationella program för radioaktivt avfall är klart och avrapporterats till EU-kommissionen, 150826 >> 

Sveriges nationella program tillgängligt på SSM:s hemsida >>

Logga in