26 augusti 2015 |

Sveriges nationella program för radioaktivt avfall är klar och avrapporterats till EU-kommissionen

Enligt EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70 Euratom måste varje medlemsstat ta fram ett nationellt program för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall och vart tredje år redovisa läget inom kärnavfallsområdet till EU-kommissionen. Den svenska regeringen har överlåtit ansvaret för detta arbete till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM har tagit fram ett dokument som kallas nationell plan för allt radioaktivt avfall och som utgör en del av det nationella programmet. Den 20 augusti skickade SSM in sin rapport till EU-kommissionen inklusive plandokumentet.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har regeringens uppdrag att ansvara för att redovisa det nationella program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall enligt de krav som ställs i EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom. Sveriges första nationella program avrapporteras till EU-kommissionen den 20 augusti och den 26 augusti publicerade SSM nyheten om sitt arbete och avrapporteringen på sin hemsida.

Inför framtagandet av planen krävdes det att myndigheten höll i ett samråd, vilket endast blev ett seminarium den 26 mars i Stockholm. SSM presenterade ett utkast på en rapport som är tänkt, tillsammans med kärnkraftsindustrins forskningsprogram FUD, industrins dokument med underlag rörande finansiering PLAN och miljömålet säker strålmiljö, att utgöra redovisningen av det svenska nationella programmet. Det kom många frågor under seminariet och synpunkter skickades sedan in till SSM den 30 april. Läs Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s inskickade synpunkter via länken nedan. Flera synpunkter som lämnades in hanterades i det slutliga plandokumentet.

Det dokument som kallas nationell plan är endast en sammanställning av olika uppgifter om det svenska kärnavfallssystemet. Den svenska rapporteringen till kommissionen visar tydligt att det finns en avsaknad av styrning av det svenska kärnavfallssystemet. När ansvaret för slutförvaringen och för finansieringen överlämnats till industrin har staten avsagts sig ansvar för strategisk planering av kärnavfallshanteringen. Därmed så finns det ingen möjlighet till en nationell debatt eller samråd om den övergripande inriktningen inom området. Detta är en tydlig svaghet i den svenska modellen.

 

Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida, 150826 >> 

SSM:s Nationella Plan 2015 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG ger SSM förslag på ett tydligare kärnavfallsprogram, 150401 >> 

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om SSM:s seminarium om den nationella planen, 150326 >>

Logga in