4 oktober 2013 |

Fud-13 skickas ut på remiss

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, får vart tredje år ett forsknings- och utvecklingsprogram av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Den 4 oktober har SSM skickat ut den senaste rapporten, Fud-13, på allmän remiss. I rapporten redovisar bolaget det planerade arbetet för de kommande åren inom kärnavfallsområdet. Senast den 31 december vill myndigheten ha svar på remissen.

Enligt kärntekniklagen är det ett villkor för att kärnkraftverk ska få drivas att ägarna var tredje år redovisar ett allsidigt forskningsprogram för hanteringen och slutförvaringen av det svenska kärnavfallet. Forskningsprogrammet tas fram av kärnavfallsbolaget SKB och är i år benämnt Fud-13. Årets Fud-program lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, den 30 september och den 4 oktober gick den ut på allmän remiss. Remissyttranden ska vara hos myndigheten senast 31 december 2013. SSM sammanställer därefter remissyttrandena och lämnar ett yttrande över forskningsprogrammet till regeringen senast den 31 mars. Enligt kärnteknikförordningen (1984:14) ska myndigheten granska och utvärdera programmet med avseende på: 

- planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet
- redovisade forskningsresultat
- alternativa hanterings- och förvaringsmetoder
- de åtgärder som SKB avser att vidta. 

Därefter beslutar regeringen under senhösten 2014 om forskningsprogrammet uppfyller kraven enligt kärntekniklagen och kan villkora sitt beslut.

Strålsäkerhetsmyndigheten anordnar ett informationsmöte om Fud-13 för remissinstanserna i Stockholm den 23 oktober, se MKG:s kalendarium.

Vad gäller slutförvarsarbetet för det använda kärnbränslet är SKB mitt uppe i en tillståndsprocess hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. Om SKB får tillstånd räknar de med att starta bygget år 2019 och ta det i drift år 2029.

Du kan ladda ner året Fud-program nedan samt hitta en länk till tidigare Fud-processer.

 

Länkar:

Remissen om Fud-13 från SSM, 131004 >>

Information om remissen på SSM:s hemsida >> 

Nyhet om Fud-13 på SSM:s hemsida >> 

SKB:s forskningsprogram Fud-13 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB lämnat in Fud-13, 130930 >> 

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om att SKB presenterar Fud-13, 131023 >>

Om Fud-processen på MKG:s hemsida >>

Om slutförvarsansökan på MKG:s hemsida >>

 

 

Logga in