19 oktober 2016 |

Informationsmöte om Fud-16 för remissinstanser

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anordnade den 19 oktober ett informationsmöte där kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, redovisade sitt senaste forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsprogram (Fud-16) för remissinstanser. På mötet presenterade också SSM hur myndigheten planerar att genomföra granskningen av programmet.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, ska var tredje år redovisa ett allsidigt forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsprogram (Fud) för hanteringen och slutförvaringen av det svenska kärnavfallet och för rivningen av kärnkraftsreaktorerna. Kärnavfallsbolaget överlämnade 2016 års Fud-program till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, den 29 september och myndigheten har därefter skickat programmet på remiss. Den 19 oktober anordnade SSM ett informationsmöte om kärnavfallsbolagets Fud-16 för de remissinstanser som ska vara myndigheten behjälplig med synpunkter om programmet.

Sedan Fud-13 har kärnavfallsbolaget lämnat in ansökningar om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall, SFR samt kompletterat ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle som också kungjorts av mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i januari 2016.

Informationsmötet inleddes med att kärnavfallsbolaget redovisade Fud-programmets tre övergripande delar; verksamhet och handlingsplan, avfall och slutförvaring, samt avveckling av kärntekniska anläggningar. Kärnavfallsbolaget motiverar och sammanfattar de planerade insatserna inom forskning och teknikutveckling som de anser behövs för att genomföra de återstående delarna av slutförvarssystemet och för att avveckla kärnkraftsreaktorerna och andra kärntekniska anläggningar. Mötet avslutades sedan med att SSM presenterade hur myndigheten planerar att genomföra sin granskning av programmet.

SSM presenterade för ett år sedan ett PM för vad myndigheten förväntades se i Fud-16. Det PM:et finns nedan liksom presentationerna från mötet. 

Av särskilt intresse i Fud-16 är att SKB i FUD 2016 säger att de avser ta upp försökspaketet S2 i LOT-projektet i Äspölaboratoriet under denna programperiod. MKG anser att detta bör göras så snart som möjligt eftersom resultat från försöket kan visa om koppar är ett bra kapselmaterial eller inte. Det är viktigt att SSM i sitt yttrande till regeringen poängterar vikten av ett tidsnära upptag och att myndigheten själv driver på för att det ska bli så. Det är även viktigt att upptaget och analysen av paketet görs med en god offentlig insyn.

SSM:s remissinstanser ska lämna sina synpunkter om Fud-16 till myndigheten senast den 31 december 2016. Myndigheten sammanställer därefter remissyttrandena och lämnar ett yttrande över Fud-programmet till regeringen senast den 31 mars 2017. Kärnavfallsrådet lämnar ett separat yttrande till regeringen innan sommaren. Regeringen beslutar under senhösten 2017 om Fud-programmet uppfyller kraven enligt kärntekniklagen och kan ange villkor som måste uppfyllas.

 

Länkar:

Agenda – möte med remissinstanser för SSM:s granskning av Fud-16, 161019 >> 

Presentationer:  

SKB:s redovisning av Fud-16, 161019 >>

SSM:s granskning av Fud-16, 161019 >>

SKB:s forskningsprogram Fud-16 >> 

SSM:s förväntningar på redovisningen i Fud-16, 151029 >>

Remiss från SSM om Fud-program 2016, 161004 >> 

Information om remissen på SSM:s hemsida >> 

Nyhet på MKG om att SKB har lämnat in Fud-16 till SSM, 160929 >> 

Om Fud-processen på MKG:s hemsida >>

 

Logga in