14 juni 2011 |

Kärnavfallsrådet har lämnat sitt yttrande över Fud-10

Kärnavfallsrådet har lämnat in sitt yttrande till regeringen över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-10. Kärnavfallsrådet uppmanar SKB till utökad forskning om kopparkapseln och bufferten i det panerade slutförvarssystemet för använt kärnbränsle. De konstgjorda barriärerna, som ska garantera miljösäkerheten i hundratusentals år har under de senaste åren blivit ifrågasatta gällande förmågan att klara kraven för en långsiktig säkerhet.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ska enligt kärntekniklagen var tredje år lämna ett forskning- och utvecklingsprogram (Fud) för sitt kärnavfallsarbete till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Efter en remisshantering och yttranden från myndigheten och Kärnavfallsrådet beslutar regeringen om programmet uppfyller kraven i kärntekniklagen. Nu har Kärnavfallsrådet, regeringens rådgivande råd i kärnavfallsfrågor, lämnat sitt yttrande över Fud-10 till myndigheten. Rådet anser att det finns oklarheter och menar att ytterligare forskning behövs bl.a. i frågor rörande barriärsystemet, dvs. om kopparkapseln, bufferten och återfyllnaden. Kärnavfallsrådet uppmanar även SKB att beskriva konsekvenserna av om kraven för buffertens initialtillstånd med avseende på vattenmättnad inte är uppfyllda. Rådet skriver också i sitt yttrande att SKB bör fortsätta sina korrosionsstudier inom flera olika områden.

Nedan hittar du Kärnavfallsrådets yttrande, länkar till nyheter om SSM:s yttrande och SKB:s synpunkter på SSM:s yttrande. SKB har inte getts möjlighet att ge synpunkter på rådets yttrande.

Länkar:

Kärnavfallsrådets yttrande på Fud-10, 110614 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB skickat sina synpunkter på SSM:s yttrande till Miljödepartementet, 110428 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM har skickat sitt yttrande över Fud-10 till regeringen, 110311 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB har lämnat in forskningsprogrammet Fud-10 till SSM, 100930 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud-10, 101221 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om samtliga yttranden över SKB:s forskningsprogram, 101221 >>

Mer på MKG:s hemsida om Fud-processen >>

Logga in