7 mars 2013 |

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2013: Slutförvarsansökan under prövning, kompletteringskrav och framtidsalternativ

Kärnavfallsrådet överlämnade den 7 mars sin kunskapslägesrapport till miljöministern Lena Ek. Rapporten är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om slutförvarsansökans prövningsprocess samt de synpunkter med krav på kompletteringar av ansökan som framkommit. Den andra delen tar upp möjligheten till återvinning av det använda kärnbränslet.

Regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet har i uppdrag att i februari varje år till miljöministern överlämna en kunskapslägesrapport om det aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Syftet med rapporten är att ”belysa de frågor som Kärnavfallsrådet anser särskilt relevanta, och klargöra Kärnavfallsrådets synpunkter i dessa”. Årets kunskapslägesrapport överlämnades den 7 mars till miljöministern Lena Ek. 

Under 2012 har Kärnavfallsrådet, Strålsäkerhetsmyndigheten och övriga remissinstanser haft möjlighet att ge sina synpunkter på kompletteringsbehov av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Synpunkterna har skickats till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt samt till Strålsäkerhetsmyndigheten. Kärnavfallsrådet skickade in sitt yttrande till domstolen den 31 oktober.

Rapporten börjar med att ta upp rådets viktigaste synpunkter från sitt yttrande till domstolen. Bland annat skriver Kärnavfallsrådet att ”Kopparkapselns- och bentonitbuffertens säkerhetsfunktioner samt återfyllningen av deponeringstunnlarna bör kompletteras med både ytterligare utredningar och försök gällande kapselns hållfasthet och buffertens barriärfunktion.”. Kärnavfallsrådet tar också upp viktiga kompletteringsbehov av miljökonsekvensbeskrivningen, rådet saknar ”uppgifter om radiologiska risker, redovisning av alternativa metoder, påverkan på natur och vattenverksamhet samt riskerna för intrång och psykosociala effekter.”.

Kunskapslägesrapporten ger därefter en översikt av övriga remissinstansers synpunkter på kompletteringsbehov, sorterade efter ämnesområde. Bland annat listas Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, framförda synpunkter om sekretessbelagt underlag, osäkerheterna med barriärerna lera och koppar, riskerna för avsiktliga intrång, djupa borrhål och platsval. Du hittar en länk till nyheten om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande nedan. 

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport tar förutom prövningsprocessen av slutförvarsansökan också upp frågan om att återanvända det använda kärnbränslet i stället för att slutförvara det direkt. Den 8-9 november 2012 anordnade rådet ett internationellt seminarium under temat ”The Future of Nuclear Waste – Burden or Benefit?”. Seminariets övergripande fråga var om använt kärnbränsle är en börda eller en resurs för framtida generationer. Kärnavfallsrådet redogör i sin kunskapslägesrapport för slutförvarsansökans bedömningar av återvinningsalternativet, sin egen syn av frågan samt beskriver seminariets diskussioner. Kärnavfallsrådet anser ”det angeläget att fördjupa förståelsen av återvinningsalternativen.”

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, påpekade i samband med seminariet att även fjärde generationens kärnkraft ger kärnavfall och därmed är miljömässigt ohållbar.

Komplettering: Kärnavfallsrådet har gett ut ett nyhetsblad som beskriver innehållet i kunskpslägesrapporten. Den kan laddas ner nedan.

Länkar: 

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2013 >> 

Kärnavfallsrådets nyhetsbrev 2013:1 >>

Pressmeddelande på regeringens hemsida, 130307 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets yttrande om komplettering av slutförvarsansökan skickad till domstolen, 121031 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG lämnat in sitt yttrande till domstol och myndighet, 120601 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets seminarium om kärnavfall – börda eller resurs, 121108 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2012, 120228 >>

Logga in