23 februari 2015 |

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2015: Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet

Kärnavfallsrådet lämnade den 23 februari in sin kunskapslägesrapport till statssekreteraren Yvonne Ruwaida på Miljö- och energidepartementet. Kärnavfallsrådet skriver i årets rapport bl.a. om kärnämneskontroll, kunskapsbevarande, mätprogram samt kostnadsberäkningar.

Regeringens rådgivande vetenskapliga organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har i uppdrag att varje år överlämna en kunskapslägesrapport till statsrådet och chefen för Miljö- och energidepartementet. Rapporten ska handla om det aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Syftet med rapporten är att ”belysa de frågor som Kärnavfallsrådet anser särskilt relevanta, och klargöra Kärnavfallsrådets synpunkter i dessa”. Årets kunskapslägesrapport överlämnades den 23 februari till statssekreteraren till miljöministern, Yvonne Ruwaida.

Kärnavfallsrådet sammanfattar sin rapport på framsidan av rapporten med den förklarande texten: ”Kostnadsberäkningen är en grundförutsättning för slutförvars- projektet och utgör därmed en ram för de övriga delarna. Inom området kärnämneskontroll aktualiseras tekniska, ekonomiska, organisatoriska, politiska och etiska frågor. Frågan om kärnämneskontroll tangerar ämnen som övervakning, monitorering, och kontroll av förhållanden i slutförvaret under drift och efter förslutning, varav det sistnämnda omfattar frågan om mätprogram. Kärnämneskontrollen är också aktuell i samband med dokumentation och informations- och kunskapsbevarande eftersom den bygger på en noggrann redovisning av kärnbränsleelementens antal och innehåll samt av slutförvarets konstruktion. Informations- bevarande kan även ses som ett led i kärnämneskontrollen med mycket långt tidsperspektiv. Forskningsprojektet InSOTEC knyter, tillsammans med informationsbevarandefrågan, an till den samhällsvetenskapliga aspekten av slutförvarsprojektet. InSOTEC behandlar relationen mellan tekniska och sociala utmaningar med utgångspunkten att sociala och politiska krav också bidrar till att forma tekniska, naturvetenskapliga lösningar.” 

Kunskapslägesrapporten kommer att presenteras på ett seminarium den 24 mars i Stockholm. Se länk om seminariet nedan.

 

Länkar:

Nyhet på Kärnavfallsrådets hemsida >> 

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2015 >> 

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets seminarium den 24 mars >> 

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2014 om forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande, 140306 >>

Logga in