29 februari 2016 |

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2016: Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar

Kärnavfallsrådet lämnande den 29 februari över sin årliga kunskapslägesrapport till klimat- och miljöminister Åsa Romson. I årets rapport utreder Kärnavfallsrådet bland annat frågor om behovet av nationell kompetensförsörjning inom områden som är relevanta för ett slutförvar för använt kärnbränsle, om det kan komma att saknas pengar ur Kärnavfallsfonden för rivning och avveckling, och om strålningsriskerna för människa och miljö.

Regeringens rådgivande vetenskapliga organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har i uppdrag att varje år överlämna en kunskapslägesrapport till statsrådet och chefen för Miljö- och energidepartementet. I rapporten ska Kärnavfallsrådet ge sin bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet, med syfte att uppmärksamma och beskriva frågor som Kärnavfallrådet anser viktiga och att redogöra för rådets synpunkter i dessa. Årets kunskapslägesrapport överlämnades den 29 februari till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

I årets rapport har Kärnavfallsrådet bland annat uppmärksammat behovet om kompetensbevarande och kompetensförsörjning inom områden som är relevanta för ett geologiskt slutförvar av använt kärnbränsle. Rådet konstaterar att det verkar finnas brister inom områden som är centrala på både kort och lång sikt. Kärnavfallsrådet lyfter också frågan om vilken effekt den förtida stängningen av kärnkraftverk kommer att ha för Kärnavfallsfonden och vilka förutsättningar som finns för ett säkert omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Det finns en risk att tillståndshavarna inte fullgör sina skyldigheter på grund av att de upphör att existera innan ett slutförvar slutgiltigt förslutits.

Kärnavfallsrådet diskuterar även de etiska aspekterna av kompensation till de lokalsamhällen som tar på sig uppgiften att slutförvara använt kärnbränsle, hur ett eventuellt jordskalv kan påverka ett slutförvar för använt kärnbränsle, samt de risker och hälsoeffekter som människor och miljö utsätts för vid exponering för låga doser av joniserande strålning. Rådet beskriver risker i samband med strålning från ett slutförvar av använt kärnbränsle, vad man kan lära av tidigare utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön och de frågor som internationellt har legat till grund för de senaste årens forskning inom strålningsrisker. Slutligen lyfter två tidigare ledamöter i Kärnavfallsrådet strategier för övervakning av slutförvarsanläggningar. De utreder frågor om varför mätningar i förslutna områden behövs, efter vilka principer sådana program kan utformas, hur resultaten från programmen kan användas, samt hur konflikt med föreskrifter om passiv långsiktig säkerhet kan undvikas.

Kunskapslägesrapporten kommer att presenteras på ett seminarium den 15 mars i Stockholm. Se länk om seminariet nedan.

 

Länkar:

Nyhet på Kärnavfallsrådets hemsida >> 

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2016 >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets seminarium den 15 mars >>

Nyhet om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2015: Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet, 150223 >>

Logga in