28 maj 2014 |

Miljödepartementet ger SSM i uppdrag att bedöma MKG:s förslag om ändringar i finansieringslagstiftningen

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tillsammans med Naturskyddsföreningen lämnat förslag på ändringar i lagen och förordningen om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet till Miljödepartementet. Föreningarna föreslår bl.a. att den tidsgräns som idag finns för miljöorganisationers användande av medel från kärnavfallsfonden ska tas bort samt att medel även ska kunna användas för arbete med annat än använt kärnbränsle, t.ex. låg- och medelaktivt radioaktivt avfall och rivning av reaktorer. Miljödepartementet har skickat föreningarnas förslag till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för bedömning.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG erhåller sedan 2005 medel ur Kärnavfallsfonden för att kunna delta i samråd och prövning för ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Detta efter att regeringen 2004 ändrade finansieringslagen (SFS 2006:647) för att tillåta det. Hur ansökningar om medel ska göras och medelsanvändningen regleras i finansieringsförordningen (SFS 2008:715). Ansökningar och revision av medelsanvändning sköts av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

MKG har, senast tillsammans med Naturskyddsföreningen, under 2013 och i år skickat in förslag på ändringar i lagen och förordningen till Miljödepartementet. I det gemensamma yttrande över SSM:s förslag från juni förra året på ett nytt finansieringssystem som föreningarna skickade till Miljödepartementet den 31 januari i år föreslås specifika ändringar i lagen och förordningen.

Miljödepartementet arbetar nu med att ta fram ett underlag för beslut om ändringar av finansieringslagstiftningen. Ändringen av lagen görs via en proposition till riksdagen medan förordningen ändras genom ett regeringsbeslut. Som ett led i arbetet med att ta fram underlaget skickade Miljödepartementet den 29 maj föreningarnas förslag till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM med uppdraget att bedöma och analysera förslagen. Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 31 oktober 2014. 

Det som föreningarna vill förändra i lagstiftningen rör två frågor. Dels finns det för närvarande en tidsgräns i finansieringsförordningen för hur länge medel kan användas av miljöorganisationer. Denna vill föreningarna ta bort. Dels får medel bara användas för arbete med använt kärnbränsle. Föreningarna vill även kunna använda fondmedel för att kunna arbeta med frågor som rör lågaktivt- och medelaktivt radioaktivt avfall och rivning av reaktorer.

Om förslagen genomförs kommer miljöorganisationer att kunna arbeta långsiktigt med alla frågor som rör radioaktivt avfall. Redan idag arbetar MKG, och Naturskyddsföreningen, med frågor som rör det kortlivade radioaktiva avfallet. Föreningarna granskar löpande det slutförvar som finns för detta avfall, SFR, och deltar i samrådet för den tillbyggnad av SFR som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB planerar. Föreningarna följer även kraftindustrins arbete med att förbereda för rivningen av kärnkraftreaktorer. Men MKG:s arbete med dessa frågor är kraftigt resursbegränsat eftersom bara egna medel kan användas och dessa är mycket små. 

Miljöorganisationer har kunnat använda medel ur kärnavfallsfonden i snart 10 år. MKG har visat att detta förbättrar det svenska arbetet med frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Det är dags att ta bort begränsningarna på hur fondmedel kan användas så att miljöorganisationer på ett liknande sätt kan arbeta långsiktigt, och inom hela kärnavfallsområdet.

 

Länkar:

Miljödepartementets uppdrag till SSM att bedöma MKG:s förslag i fråga om kärnavfallsfonden, 140528 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över SSM:s förslag på nytt finansieringssystem, 140131 >>

 

Logga in