26 augusti 2010 |

MKG lämnar yttranden om Studsvikslagen och om finansieringsrisker

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in två remissyttranden till Miljödepartementet. Den ena rör ett förslag från Strålsäkerhetsmyndigheten om att inte avskaffa den så kallade Studsvikslagen som reglerar pengar för hanteringen av det historiska kärnavfallet och rivning av gamla kärntekniska anläggningar. Myndigheten föreslår att lagen ska finnas kvar och att beslutet om att avveckla lagen som togs för några år sedan rivs upp. MKG stöder att lagen finns kvar. Den andra rör förslaget från Riksgälden som vill ha ändringar av finansieringsförordningen vad gäller ansvarsfördelning och syn på risker för att medlen i Kärnavfallsfonden inte ska räcka. MKG stödjer Riksgäldens föreslag att det är regeringen som ska besluta om godtagbara nivåer för säkerheter. Dessutom vill MKG att riskavgifterna ska vara kvar och föreningen menar att förordningen dessutom bör ändras så att Riksgälden lämnar in sin bedömning av statusen av den ekonomiska risken avseende kärnavfallsfinansiering varje år i stället för vart tredje.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG stödjer i sitt yttrande Strålsäkerhetsmyndighetens förslag att upphäva det tidigare regeringsbeslutet om avskaffningen av lagen (1988;1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., den så kallade Studsvikslagen. Lagen reglerar de ekonomiska resurserna för att ta hand om kärnavfall från tiden innan kärnkraftverkens drift och för att riva de gamla kärntekniska anläggningarna inklusive forskningsreaktorerna.  Lagen behöver finnas kvar då det fortfarande finns stora osäkerheter för vad den totala kostnaden för att ta hand om avfallet och för att riva anläggningarna blir.

MKG samtycker i Riksgäldskontoret föreslag att regeringen löpande ska besluta om säkerhetsnivåer men stödjer inte förslaget om att avskaffa riskavgifterna. MKG anser det viktigt att regeringen har möjlighet att agera vid problem inom finansieringssystemet. MKG anser också att Riksgäldskontoret årligen bör lämna in sin bedömning om den ekonomiska risken i kärnavfallsfinansieringen, tillskillnad från vart tredje. Även om kärnkraftsindustrin utvärderar framtida kostnader vart tredje år, så kan regeringen se finansiella förändringar snabbare vid årliga bedömningar och vidta åtgärder i ett tidigt skede.

Länkar:

MKG:s yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens skriverlse angående den s k Studsvikslagens (1988:1597) upphörande, 2010-08-26 >>

MKG:s yttrande över Riksgäldskontorets skrivelse med förslag på förändringar i finansieringsförordningen, 2010-08-26 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remisserna om Studsvikslagen och om finansieringsrisker, 100603 >>

Logga in