3 juni 2010 |

Remisser om Studsvikslagen och om finansieringsrisker

Miljödepartementet har skickat ut två remisser som ska besvaras i augusti. Den ena rör det eventuella avskaffandet av den så kallade Studsvikslagen som reglerar pengar för hanteringen av det historiska kärnavfallet. Den andra rör förslag på ändringar av finansieringsförordningen vad gäller ansvarsfördelning och syn på risker.

Enligt tidigare regeringsbeslut kommer lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m, den så kallade Studsvikslagen att upphöra den 1 januari 2012. Lagen reglerar de ekonomiska resurserna för att bland annat ta hand om kärnavfall från tiden innan kärnkraftverkens drift. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har haft i uppdrag från regeringen att redovisa konsekvenserna om det sker och lämnade sin utredning om detta till regeringen i mars. Myndigheten föreslog att beslutet att ta bort Studsvikslagen upphävs eftersom det fortfarande är för okänt vad den totala kostnaden för att ta hand om det historiska avfallet blir. Miljödepartementet har skickat Strålsäkerhetsmyndighetens utredning på remiss. Yttranden till regeringen på utredningen och myndighetens förslag ska vara inkomna senast den 27 augusti. I sitt senaste yttrande över avgifterna enligt Studsvikslagen i oktober 2008 föreslog Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att Studsvikslagen inte skulle avvecklas med samma motivering som myndigheten nu har.

Regeringen har begärt att Riksgälden med ett eget yttrande ska redovisa vilka säkerheter ägarna till kärnkraftsreaktorerna föreslår för att säkra deras åtaganden för att ta hand om kärnavfall och rivning av reaktorer. I samband med att Riksgälden redovisade säkerheterna och myndighetens bedömning av dessa lämnade myndigheten även ett förslag till regeringen om att göra ändringar i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, den s k finansieringsförordningen. Myndigheten har under sitt arbete med uppdraget stött på ett antal frågor som behöver omhändertas. Riksgälden föreslår förändringar som syftar till en tydligare ansvarsfördelning mellan regeringen och Riksgälden. Det finns även förslag på en förändrad syn på eventuella riskavgifter i finansieringssystemet och hur statens kreditrisk bör analyseras. Yttranden till regeringen på utredningen och myndighetens förslag ska vara inkomna senast den 20 augusti.

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG lämnar yttranden om studsvikslagen och om finansieringsrisker, 100826 >>

Förändring av Studsvikslagen

Remiss: ”Skrivelse från Strålsäkerhetsmyndigheten angående den s.k. Studsvikslagens upphörande” 2010-05-25 >>

Redovisning av SSM:s regeringsuppdrag att utreda effekter av Studsvikslagens upphörande, Missiv 2010-03-10 >>

Redovisning av SSM:s regeringsuppdrag att utreda effekter av Studsvikslagens upphörande, PM 2010-03-10 >>

Regeringens uppdrag till SSM >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM inte vill att Studsvikslagen upphävs >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM får i uppdrag att utreda effekter av Studsvikslagens upphävande >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG vill ha höjda kärnavfallsavgifter för att ta hand om det historiska kärnavfallet >>

Förändring av finansieringsförordningen

Remiss: ”Riksgäldskontorets skrivelse med förslag till ändringar i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet” 2010-06-03 >>

Riksgäldens skrivelse: ”Förslag till förändringar i Förordning (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet” 2010-04-30 >>

Riksgäldens separata yttrande över säkerheter: ”Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall” 2010-04-30 >>

Regeringens uppdrag till Riksgälden >>

Logga in