28 maj 2010 |

MKG yttrar sig till finska riksdagens miljöutskott

Den finska regeringen har gett ett principbeslut för bygge av två nya finska kärnreaktorer samt om utbyggnad av det planerade finska slutförvaret för använt kärnbränsle. Frågan ligger nu hos finska riksdagen. Riksdagens miljöutskott har bett Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, om ett yttrande inför beslutet om slutförvaret.

I slutet av april skickade den finska regeringen ett förslag till den finska riksdagen om att ge ett principbeslut för två nya kärnkraftsreaktorer samt en utbyggnad av slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle i Olkiluoto. Slutförvarsanläggningen finns det redan tidigare ett principbeslut för. Det finska miljöutskottet har bett Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, om ett utlåtande över föreslaget att bygga ut den planerade men ännu ej påbörjade slutförvarsanläggningen.

MKG menar i sitt yttrande att det är viktigt att förstå att det planerade finska slutförvaret bygger helt på den svenska kärnkraftindustrins så kallade KBS-metod och att den metoden inte fått tillstånd i Sverige ännu. Dessutom redovisade MKG de farhågor för den långsiktiga säkerheten för ett KBS-slutförvar som finns i Sverige. I yttrandet diskuterar även MKG de svenska myndigheternas granskning av KBS-metoden, hur utbyggnaden av har slutförvaret diskuterats inom samrådet enligt Esbokonventionen, den tid som slutförvaret anses vara farlig i Finland samt den finska lokaliseringsprocessen. Till yttrandet bifogades korrespondens från samrådet enligt Esbokonventionen och en samrådsinlaga från Naturskyddsföreningen och MKG i det svenska samrådet om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Den 15 juni gav miljöutskottet sitt utlåtande där de säger nej till nya reaktorer och ja för byggnad av slutförvarsanläggningen. Omröstningen i riksdagen planeras till den 1:a juli.

Komplettering 100701: 

Riksdagen i Finland tog den 1:a juli ett principbeslut om att två nya kärnkraftsreaktorer ska få byggas. Det gäller dels en fjärde reaktor vid den som nu byggs vid Olkiluoto, dels får bolaget Fennovoima bygga en i norra Finland. Den platsen är inte bestämd, men ett alternativ är Simo nära svenska gränsen. Riksdagen tog också ett principbeslut om att bygga ut det slutförvar för kärnavfall som finns planeras vid Olkiluoto.

Länkar:

Den finska regeringens principbeslut om att få bygga två nya reaktorer och för utbyggnad av ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle >>

MKG:s yttrande över den finska regeringens förslag till principbeslut 2009-05-27 >>

Bilaga 1 Naturvårdsverket: ”Sveriges synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen av utbyggnad av slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle i Olkiluoto, Finland, ert diarienummer YM4/5521/2008” 2009-01-19 >>

Bilaga 2 Posiva Oy: ”Request for additional information presented during the international hearing” 2009-03-13 >>

Bilaga 3 Naturskyddsföreningen och MKG: ”Samrådsinlaga i samrådet om den preliminära miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle” 2010-03-10 >>

Nyhet på Finlands riksdags hemsida om miljöutskottets utlåtande 2010-06-15 >>

Logga in