30 mars 2016 |

MKG har skickat in samrådsinlaga om utökad mellanlagring vid Studsvik

AB SVAFO avser att ansöka om tillstånd för ökad mellanlagring av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall vid Studsvik. Avfallet är bland annat från den pågående rivningen av forskningsreaktorn R2. SVAFO genomför ett samråd inför ansökans inlämnande med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndighet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade in en samrådsinlaga till SVAFO den 30 mars. MKG saknar en helhetsbild över nuvarande och framtida anläggningar för mellanlagring.

AB SVAFO planerar att ansöka om utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid Studsvik. Avfallet är bland annat från den pågående rivningen av forskningsreaktorn R2, vilken blev godkänd för avveckling för drygt ett år sedan. Det nuvarande mellanlagret i Studsvik är nödvändigt för SVAFO:s arbete med att avveckla kärntekniska anläggningar och ta hand om radioaktivt avfall från den tidiga svenska kärnforskningen. Mellanlagret behövs fram till den dag då kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s slutförvar har tagits i drift och avfallet kan transporteras dit.

Samrådet är ett inledande steg i prövningsprocessen med syfte att informera om den planerade verksamheten. Under samrådet ges också möjlighet att påverka innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 30 mars 2016 in sin inlaga till samrådet. Sammanfattningsvis MKG önskar att AB SVAFO beaktar nedanstående punkter:

”... MKG menar att SVAFO i MKB:n bör redovisa en totalbild av hur allt radioaktivt avfall med olika klassificering ska mellanlagras på Studsviks område – i den nya anläggningen, i bergrummet eller på andra platser – så att det är tydligt att den totala mellanlagringen sker på det mest säkra och ändamålsenliga sättet. I redovisning bör även tas med hur det avfall som ska återtas ur SFR ska mellanlagras.”

”... MKG anser att SVAFO bör se den planerade anläggningen för mellanlagring i ett helhetsperspektiv. I MKB:n bör anläggningens roll redovisas i relation till den framtida planerade anläggningen för kategorisering av det historiska avfallet samt till återtaget av det radioaktiva avfallet i SFR.”

”Föreningarna vill se redovisningar av ”worst case scenario” med utsläpp av radioaktiva ämnen, samt konsekvenser för människa och miljö. Föreningarna vill också se uppskattningar om utsläpp vid normal servicedrift av mellanlagret. Samt en plan över övervakningen av eventuella utsläpp.”

”Föreningarna vill se en avvecklings- och tidsplan för anläggningen.”

Läs mer i MKG:s inlaga som finns bifogad nedan.

 

Länkar:

MKG:s samrådsinlaga om utökad mellanlagring vid Studsvik, 160330 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om samråd om utökad mellanlagring vid Studsvik, 151012 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att feldeponerat avfall ligger säkert i SFR – återtag dröjer, 151023 >>

Logga in