16 mars 2016 |

Naturskyddsföreningen och MKG och andra aktörer har fått förlängd remisstid för yttranden till domstolen

Den 29 januari kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Domstolen skickade ut ansökan på remiss för synpunkter i sakfrågor med slutdatum den 30 mars. Naturskyddsföreningen och MKG har begärt och erhållit uppskov till den 30 april, dvs samma datum som föreningarna kommer att svara på remissen i sak till Strålsäkerhetsmyndigheten. Även andra aktörer i prövningen har fått uppskov med att lämna yttrande till domstolen.

Ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle är utskickad av både Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen på remiss för insamlande av synpunkter i sak. Strålsäkerhetsmyndigheten har slutdatumet 30 april och domstolen den 30 mars. Naturskyddsföreningen och MKG som skickade en begäran om förlängt svarsdatum till domstolen och fick den 16 mars ett positivt beslut av domstolen, att svar kunde lämnas den 30 april, i samband med att föreningarna skickar in sitt svar till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Fler remissinstanser har bett om förlängd svarstid och fått nya datum. Kärnavfallsrådet och ska svara senast 31 maj. Likaså Östhammar och Oskarshamns kommuner samt Naturskyddsföreningen Uppsala län. Naturvårdsverket ska svara senast den 20 maj. Uppdatering: Strålsäkerhetsmyndigheten har fått uppskov av domstolen till den 30 juni.

 

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen kungjort ansökan, 160129 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG:s beslut från domstolen >> 

Här hittar du alla de aktbilagor som finns i prövningen hos domstolen >>

Uppdatering: Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM har fått uppskov till den 30 juni, 160330 >>

Logga in