29 januari 2016 |

Slutförvarsansökan har kungjorts av mark- och miljödomstolen

Idag, den 29 januari 2016, har Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt kungjort kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB:s, ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Prövningen går nu från en kompletteringsfas till att handla om ansökans sakfrågor. Ansökan har skickats ut på remiss med slutdatum 30 mars. Parallellt med domstolen har även Strålsäkerhetsmyndigheten kungjort ansökan enligt kärntekniklagen.

Ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle lämnades in våren 2011 och har sedan dess befunnit sig i en utdragen kompletteringsfas. Den 17 december reviderade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt sin tidsplan över prövningen om ansökan och angav att kungörelse kommer att ske i januari 2016. Domstolen har i sin tidsplan sedan ett år tillbaka aviserat att nästa steg i prövningen skulle vara att överväga ”om ytterligare kompletteringsbehov och om de kompletteringar som begärs av myndigheter och organisationer är av sådan karaktär att processhinder föreligger”. Därför var beslutet om kungörelse oväntat. Den 29 januari kom så kungörelsen från domstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, som granskar ansökan enligt kärntekniklagen. Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s analys om domstolens reviderade tidsplan och den tidiga kungörelsen finns i en tidigare nyhet från 17 december på MKG:s hemsida, länkad nedan.

Mark- och miljödomstolen har även skickat ut ansökan på remiss för insamling av synpunkter i sak, med slutdatum 30 mars. Strålsäkerhetsmyndighetens remiss har slutdatum en månad senare, den 30 april. Se separat nyhet om myndighetens kungörelse. 

 

Länkar:

Domstolens kungörelse, 160129 >>

Pressinformation på MKG:s hemsida >>

Nyhet om att domstolen kommer att kungöra ansökan i januari, 151217 >> 

Nyhet om att SSM kungör ansökan, 160129 >>

Nyhet om att domstolens beslut att kungöra slutförvarsansökan har överklagats, 160113 >> 

Mer på MKG:s hemsida om prövningen hos mark- och miljödomstolen >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s yrkande till domstol: ”Avvisa ansökan om ett slutförvar eller besluta om omfattande kompletteringar”, 150626 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt yrkande, 151214 >>

Logga in