14 december 2015 |

Naturskyddsföreningen och MKG skickar in komplettering på sitt senaste yttrande till miljödomstolen och SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, skickade den 14 december in ett kompletteringsyttrande till mark och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i miljöprövningen av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Yttrandet är en komplettering av det större yttrandet med yrkanden som skickades in den 26 juni. I det nya yttrandet tar föreningarna upp ny kunskap om kopparkorrosion i syrgasfri miljö och om den alternativa metoden djupa borrhål. Föreningarna framför även kritiska synpunkter på SSM:s agerande i miljöprövningen.

Yttrandet tar upp viktiga frågeställningar som dykt upp under de sex månader som gått sedan det större yttrandet lämnades in den 26 juni. I yttrandet tar föreningarna upp fyra punkter:

- Bristande kunskap om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten
- Kunskapsutvecklingen av djupa borrhål som alternativ utformning av geologisk deponering
- Behovet av att ta upp försökspaketet S2 i LOT-projektet i Äspölaboratoriet
- Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, agerande i miljöprövningen

Avsnittet om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten tar dels upp de nya vetenskapliga artiklar som blivit uppmärksammade under hösten och som visar på att koppar korroderar i syrgasfritt vatten. Föreningarna bifogar även ett yttrande som prof. em. i korrosionslära vid KTH, Christofer Leygraf, skrivit till SSM i detta ärende. Prof. Leygraf tar även upp påverkan av strålning på kopparkorrosion.

Avsnittet om djupa borrhål tar upp den workshop som den amerikanska myndigheten Nuclear Waste Technical Review Board höll i ämnet den 20-21 oktober.

Avsnittet om LOT-projektet i Äspölaboratoriet påpekar att kärnavfallsbolaget SKB försöker gömma undan projektet. Naturskyddsföreningen och SKB vill att försökspaket LOT S2 ska tas upp och undersökas eftersom frågan om hur mycket kopparkorrosion som sker i slutförvarsmiljön kan avgöras.

Slutligen lämnar föreningarna några kritiska synpunkter på SSM:s agerande i prövningen. Föreningarna menar att myndigheten är dålig på att förstå vikten av att prövningen hos myndigheten och i domstolen är samordnad och parallell. Dessutom menar föreningarna att SSM anser att det är viktigare att ett slutförvar kan byggas snart än att möjligen säkrare alternativ vad gäller plats och metod utreds ytterligare. Slutligen ställer sig föreningarna frågande inför att SSM redovisar preliminära slutsatser i sakfrågor innan ansökan är konstaterad komplett nog för att kungöras både av SSM och miljödomstolen.

 

Länkar:

Föreningarnas kompletteringsyttrande med bilaga, 151214 >> 

Bilaga: Professor Christoffer Leygrafs yttrande till SSM, 151121 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande 150626 >>

Nyhet om de två nya kopparkorrosionsartiklarna, 151005 >>

Nyhet om de internationella forskarnas avvisning av kritiken, 151214 >>

Nyhet om NWTRB:s workshop om djupa borrhål, 151020 >>

Nyhet om SSM:s yttrande till domstolen, 150623 >>

Nyhet om att domstolen bereder remissinstanserna tillfälle att yrka om komplettering eller avvisning, 150413 >>

Logga in