13 april 2015 |

Domstolen bereder remissinstanserna tillfälle att yrka om komplettering eller avvisning

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 13 april skickat ut en underrättelse till myndigheter, organisationer och sakägare i prövningen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Remissinstanserna bereds tillfälle att senast den 26 juni yttra sig över om hela ansökan är komplett för att kunna granskas i sak och lämna formella yrkanden om komplettering eller avvisning. 

I mars 2011 skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en ansökan om ett slutförvarssystem till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt, enligt miljöbalken, och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, enligt kärntekniklagen. Bolaget har vid flera tillfällen lämnat in kompletteringar till domstolen, varav den senaste den 30 mars 2015, rörde frågor angående den planerade mellanlagrings- och inkapslingsanläggningen Clink. 

Den 13 april skickade mark- och miljödomstolen ut en underrättelse till myndigheter, organisationer och sakägare i prövningen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Som bilaga till underrättelsen fanns SKB:s senaste större kompletteringsinlämning. Remissinstanserna bereds tillfälle att senast den 26 juni yttra sig över om slutförvarsansökan är komplett, och även ge formella yrkanden om komplettering eller avvisning. Detta yttrande gäller hela ansökan och är en uppföljning av den möjlighet som domstolen gett att yttra sig om behovet av kompletteringar våren 2012 och hösten 2013.

Innan domstolens underrättelse skickades ut ställde domstolen två frågor till SKB. Den första rörde huruvida SKB ansåg att kompletteringen innehöll information som kan omfattas av sekretess. SKB svarade via telefon, enligt en anteckning i domstolens dagbok, att sekretess inte är aktuell för de inskickade handlingarna. Den andra frågan handlade om vilka delar i ansökan som SKB anser ska omfattas av regeringens tillåtlighetsprövning. SKB ska svara domstolen på den andra frågan senast den 27 april.

Vad gäller Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och granskningen enligt kärntekniklagen så finns redan en remiss i sak utskickad med den nu aktuella svarstiden 31 januari 2016. 

 

 

Länkar: 

Domstolens underrättelse >> 

Domstolens förfrågan till SKB om sekretess och regeringens tillåtlighetsprövning, 150413 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om domstolens senaste tidplan, 141211 >> 

SKB:s komplettering III huvuddokument 150330 >> 
Bilagorna: till kompletteringen finns på denna nyhet om kompletteringen på MKG:s hemsida 150330 >> 

Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG lämnar samrådsinlaga om utökad kapacitet för Clab, 141217 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida om domstolsprövningen finns listade här >> 

Bland annat kompletteringsinlämningar, remisser från domstolen och större kompletteringsyttranden på Naturskyddsföreningen och MKG:

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s komplettering III, 150330 >> 

Domstolen antar ny tidplan efter samråd med SSM 141211 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s komplettering II, 140904 >> 

Domstolen antar ny tidsplan och nämner processhinder, 140314 >> 

Domstolen bereder SKB tillfälle att medge eller bestrida kompletteringskrav, 131021 >> 

SKB:s komplettering KP, 130628 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG:s andra yttrande om kompletteringsbehov, 131015 >>

Domstolen ger möjlighet att svara på SKB:s yttrande, 130513 >> 

SKB:s komplettering I, 130403 >> 

SKB föreläggs av domstolen att lämna synpunkter på kompletteringskrav, 121107 >> 

Stora brister i slutförvarsansökan - Naturskyddsföreningen och MKG kräver omfattande kompletteringar, 120601 >>

Miljödomstolen skickar ut förfrågan om önskemål om komplettering av ansökan, 110405 >>

 

Här finns samtliga yttranden från Naturskyddsföreningen och MKG i prövningsprocessen >>

 

 

Logga in