14 mars 2014 |

Domstolen antar ny tidsplan och nämner processhinder

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 14 mars uppdaterat sin tidsplan för handläggningen av ansökan om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Enligt tidigare tidsplan skulle domstolen eventuellt förelägga SKB om komplettering under januari-februari 2014. I den reviderade tidplanen skriver domstolen att de avser vänta in de kompletteringar SKB ska göra i juni. Därefter, skriver domstolen, kommer frågan om kompletteringsbehov att prövas samt om de är av en sådan karaktär att processhinder föreligger.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt granskar kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Parallellt granskar Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, slutförvarsansökan enligt kärntekniklagen. 

I och med att de olika aktörerna under hösten 2013 för andra gången yttrat sig över behovet av att komplettera ansökan så fick kärnavfallsbolaget sammanfatta till domstolen hur bolaget såg på kraven på kompletteringar. Det skede den 18 november. 

Efter det har domstolen gått igenom ansökan och kraven på kompletteringar. Den 14 mars skickade domstolen ut en ny tidsplan. I den meddelar domstolen att den vill avvakta de kompletteringar som bolaget har sagt ska inkomma i juni. 

I domstolens tidsplan står det nu att efter juni-kompletteringarna är inlämnade kommer följande att ske:

”Mark- och miljödomstolen prövar frågan om ytterligare kompletteringsbehov och om de kompletteringar som begärs av myndigheter och organisationer är av sådan karaktär att processhinder föreligger. Eventuellt hålls muntlig förberedelse i kompletteringsdelen. Eventuellt föreläggs SKB att komplettera ansökan. Om det anses erforderligt bereds SSM, övriga remissmyndigheter, organisationer och sakägare tillfälle att yttra sig avseende SKB:s komplettering.” 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är intressant att domstolen för första gången nämner att ansökan kan vara i så stort behov av kompletteringar att processhinder föreligger. Om processhinder föreligger kan det vara ett skäl att avvisa ansökan innan den kungörs.

 

Länkar:

Domstolens reviderade tidsplan, 140314 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB avvisar de flesta kompletteringskrav som lämnats till domstolen, 131118 >> 

Domstolens tidsplansändring 6 augusti >> 

Här kan du hitta alla aktbilagor inlämnade i prövningen hos domstolen >>

Logga in