18 november 2013 |

SKB avvisar de flesta kompletteringskrav som lämnats till domstolen

Under hösten har alla remissinstanser till Mark- och miljödomstolens granskning av slutförvarsansökan enligt miljöbalken lämnat sitt andra yttrande men krav på kompletteringar. Domstolen gav den 21 oktober sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, tillfälle att medge eller bestrida de inkomna kompletteringskraven från remissinstanserna. Kärnavfallsbolaget lämnade sitt yttrande den 18 november och även om bolaget går med på att göra några kompletteringar, bestrider man de flesta. Domstolen kommer inte att skicka ut yttrandet för kommentarer utan kommer att komma med ett uttalande, oklart om vad. 

I det yttrande som sökande, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnat till mark- och miljödomstolen i granskningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle, bestrids de flesta av kompletteringskraven som remissinstanserna krävt. Bolaget har delat upp sitt yttrande i utvalda kategorier och beskrivit dem övergripande. Kärnavfallsbolaget vill inte skicka in det material om den långsiktiga säkerheten till domstolen som skickats till prövningen av ansökan enligt kärntekniklagen hos Strålsäkerhetsmyndigheten. I stället erbjuder sig bolaget att komplettera sin ansökan enligt miljöbalken med en kortare sammanfattning rörande den långsiktiga säkerheten. Detta skulle dock innebära att prövningen i domstolen och i Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att skiljas åt med två olika miljökonsekvensbeskrivningar. I detta scenario kommer synpunkter om den långsiktiga säkerheten blir svårare att hantera i domstolsprövningen. 

Bolaget bifogar även ett separat dokument, K:9, där svaren på kompletteringskraven från remissinstanserna ges fråga för fråga. Yttrandet och bilagan, K:9, finns att ladda ner nedan.

Domstolen har på förfrågan meddelat att det nya yttrandet inte kommer att skickas ut för synpunkter. Det innebär att domstolen är redo för att meddela vissa beslut. Det är oklart vad det skulle kunna handla om, men en möjlighet är att domstolen meddelar sin syn på hur strålsäkerhetsfrågor ska behandlas i domstolen.

 

Länkar:

SKBs yttrande skickat till domstolen, 131118 >>

Bilaga: K:9 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen bereder SKB tillfälle att medge eller bestrida kompletteringskrav, 131021 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG kräver kompletteringar av slutförvarsansökan i ett nytt yttrande, 131015 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Strålsäkerhetsmyndighetens svar på kompletteringskraven, 130930 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets svar på kompletteringskraven, 130927 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB lämnat sitt yttrande till domstolen med synpunkter på remissinstansernas kompletteringskrav, 130403 >>

Logga in