21 oktober 2013 |

Domstolen bereder SKB tillfälle att medge eller bestrida kompletteringskrav

Mark- och miljödomstolen har skickat en s.k. underrättelse till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, som bereds tillfälle att senast den 18 november lämna ett yttrande där bolaget kan säga om de medger eller bestrider de krav på kompletteringar av slutförvarsansökan som ställts. Detta är domstolens första reaktion efter att alla aktörer lämnat in de andra yttrandena med krav på kompletteringar av ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Under sommaren och hösten 2012 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och övriga remissinstanser, bl.a. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in önskemål eller krav på kompletteringar av slutförvarsansökan. Sökanden gavs därefter möjlighet att yttra sig över dessa krav och lämnade den 2 april 2013 in sitt svar. Remissmyndigheterna och miljöorganisationerna var besvikna på sökandens bemötande. I september och oktober 2013 inkom, efter ett föreläggande av domstolen, remissinstansernas fortsatta kritik mot sökandens bristande ansökan. Den 21 oktober har nu domstolen återigen skickat remissinstansernas synpunkter till sökanden. Detta har skett genom en underrättelse där sökanden ”bereds tillfälle att inkomma med yttrande avseende om begärda kompletteringar medges eller bestrids”. Detta ska ske redan den 18 november.

 

Länkar:

Mark- och miljödomstolens underrättelse, 131021 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen och MKG:s andra kompletteringsyttrande, 131015 >>

Strålsäkerhetsmyndigetens andra kompletteringsyttrande, 130930 >>

Kärnavfallsrådets andra kompletteringsyttrande, 130927 >>

SKB:s bemötande på inlämnade kompletteringskrav, 130402 >>

Logga in