3 april 2013 |

SKB lämnar haltande kompletteringar till SSM: Avvisar åter krav på djupa borrhål som alternativ i MKB:n

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, lämnade den 29 oktober in sitt yttrande till mark- och miljödomstolen med önskemål om kompletteringar av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Samtidigt ställdes önskemål av kompletteringar, bl.a. rörande miljökonsekvensbeskrivningen direkt till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Den 2 april har kärnavfallsbolaget svarat myndigheten och svaret är, enligt MKG haltande. Exempelvis svarar bolaget att ansökan redan innehåller det som krävs på kravet om ytterligare redovisningar av alternativet djupa borrhål. Bolaget har även skickat in ett omfattande yttrande till mark- och miljödomstolen över samtliga kompletteringskrav från alla instanser, se separat nyhet.

Uppdatering: SSM har gett ett första svar till SKB och myndigheten är inte nöjd.

SSM avslutade i oktober 2012 sin inledande sakgranskning av kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKBs, slutförvarsansökan rörande ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Myndigheten skickade i samband med detta in ett yttrande till mark- och miljödomstolen där de ställde omfattande kompletteringskrav i domstolens prövning enligt miljöbalken. Motsvarande handlingar som skickades till domstolen skickade SSM även direkt till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB inom prövningen enligt kärntekniklagen.

Den 2 april har SKB skickat in svar både till mark- och miljödomstolen och SSM på de krav som rör miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, inklusive metod- och platsval. Bolaget har därmed valt att inte svara på ett stort antal frågor som SSM ställt krav på i domstolsprövningen. Bolaget anser att dessa frågor endast hör hemma i myndighetesprövningen, men svarar inte heller på dem till SSM.

SSM skrev exempelvis i sin kompletteringsbegäran att det finns behov av förtydligande och kompletteringar i vissa delar av underlaget i MKB:n och i synnerhet den delen som berör alternativa metoder. SKB svarar nu myndigheten att de anser att ansökan innehåller det underlag som krävs. De kommer inte skicka in något ytterligare i prövningsprocessen.

MKG anser att är intressant att bolaget trots allt inser att det underlag vad gäller den alternativa metoden djupa borrhål i ansökan var så undermålig att det i kompletteringen finns en förbättrad beskrivning av metoden under rubriken ”Allmänt om andra metoder”. Där erkänner dock inte bolaget den grundläggande säkerhetsbarriären i form av en skiktning av grundvattnet som hindrar att vattnet på djupet kan nå upp till markytan är en viktig säkerhetsfunktion för metoden. MKG anser att kärnavfallsbolaget genom denna komplettering indirekt erkänner att det arbete som bolaget gjort genom åren inte varit fullgott vad gäller kravet på att undersöka alternativ. Föreningen menar att prövningen av slutförvarsansökan inte kan fortsätta innan tillräckliga utredningar är gjorda av alternativet djupa borrhål för att på ett rättvisande sätt kunna jämföra metoden med bolagets KBS-metod.

Generellt är kompletteringen som bolaget lämnat in haltande i relation till det som myndigheten krävt. När det gäller de krav som myndigheten skickat om problem med barriärerna av koppar och lera i den föreslagna slutförvarsmetoden kommer SKB att svara i juni 2013 eller mot slutet av året. Men SSM har krävt ett stort antal andra kompletteringar som kärnavfallsbolaget inte har lämnat in eller har avvisat.

Uppdatering: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i en skrivelse till kärnavfallsbolaget gett sin preliminära syn på kompletteringen. SSM gör bedömningen att endast delar av kompletteringarna delvis uppfyller myndighetens förväntningar. Dessutom konstateras att bolaget valt att inte lämna något underlag och därmed inte svarat på vissa krav. Se länk till nyhet nedan.

 

Länkar:

Uppdatering: Nyhet på MKG:s hemsida om att endast delar av kompletteringen uppfyller myndighetens krav, 130326 >>

SKB har skickat in fjorton kompletteringsdokument i olika frågor. För MKG är kompletteringarna som rör miljökonsekvensbeskrivningen, lång återmättnadsfas och förvarsdjup de mest intressanta. Dessa kompletteringar finns här:

SKB:s svar på begäran om komplettering - Miljökonsekvensbeskrivning 130403 >> 

SKB:s svar på begäran om komplettering - lång återmättnadsfas, 130403 >> 

SKB:s svar på begäran om komplettering - fysiskt skydd, 130403 >>
 

Övriga kompletteringar finns längst ner.

Nyhet om SSM:s första bedömning av kompletteringarna, 130426>>


Här hittar du SSM:s kompletteringsbegäranden:

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickar krav på omfattande kompletteringskrav till domstolen, 121029 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickar ytterligare kompletteringskrav till SKB, 121207 >> 

Här kan du följa myndighetens alla tidigare inskickade kompletteringskrav och SKB:s svar, diarienr SSM2011-2426 >> 

Nyhet på SSMs hemsida om att SKB lämnat in kompletteringar>>


Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB meddelar svarsdatum till SSM, 121220 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB lämnat in sina synpunkter till domstolen, 130403 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG har lämnat in sitt yttrande om kompletteringsbehov, 120601 >> 


Övriga kompletteringar:

 SKB:s svar på begäran om komplettering - radionuklidtransport och dosberäkningar, 130403 >> 
Bilaga 1: LDF >> (excelfil på 12 MB)
Bilaga 2: LDF Ra226 >>
Bilaga 3: LDF Th230 >>
Bilaga 4: LDF U238 >>

 SKB:s svar på begäran om komplettering - kontroll och provning kapselns initialtillstånd, 130403 >> 
Bilaga: Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret >> 

 SKB:s svar på begäran om komplettering - buffert och återfyllning under drift av slutförvar, 130403 >> 
Bilaga: Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret >>  

 SKB:s svar på begäran om komplettering - SR drift kapsel, 130403 >> 

 SKB:s svar på begäran om komplettering - kärnämneskontroll, 130403 >> 

 SKB:s svar på begäran om komplettering - information och IT-säkerhet, 130403 >> 

 SKB:s svar på begäran om komplettering - konstruktion av undermarksdel, 130403 >> 

 SKB:s svar på begäran om komplettering - kemisk erosion av buffert, 130403 >> 
Bilaga: Protocol for rheological measurements within the BELBaR project >>

 SKB:s svar på begäran om komplettering - vätgastransport i slutförvaret, 130403 >> 

 SKB:s svar på begäran om komplettering - Kritiska faktorer för val av deponeringspositioner, 130403 >> 

 SKB:s svar på begäran om komplettering - förvarsdjup, 130403 >>

Logga in