30 september 2013 |

SSM är inte nöjd med SKB:s svar på kompletteringskrav i miljöprövningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 2 oktober skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen. I yttrandet ger SSM sin syn på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s svar på de kompletteringskrav som lämnats i granskningen av slutförvarsansökan enligt miljöbalken. SSM är inte nöjd med inkomna svar och ifrågasätter bolagets beslut att inte lämna in kompletteringar rörande kärnsäkerhet till domstolen.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövar ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Prövningen befinner sig sedan inlämnandet av ansökan i mars 2011 i kompletteringsfasen. Remissmyndigheter, organisationer och sakägare gavs under 2012 möjligheten att skicka in sina synpunkter om kompletteringsbehov. Därefter gavs sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, möjlighet att bemöta synpunkterna. Detta gjorde bolaget i ett yttrande den 2 april 2013.

Domstolen skickade 13 maj ut kärnavfallsbolagets yttrande från den 2 april med ett föreläggande till samtliga remissmyndigheter, dvs. myndigheter, organisationer och sakägare. SSM och Kärnavfallsrådet har haft på sig till den 1 oktober att svara. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kommer att svara den 15 oktober. 

SSM skriver i sitt yttrande till domstolen att kärnavfallsbolaget inte lämnat in svar på alla de frågor som SSM ställt. Av de frågor som bolaget ändå har svarat på bedömer SSM att bolaget endast delvis lämnar kompletterande underlag. Detta gäller särskilt underlag avseende jämförelser av alternativa metoder, både rörande alternativet djupa borrhål och möjligheten att återanvända det använda kärnbränslet för energiändamål.

SSM ifrågasätter i yttrandet att kärnavfallsbolaget inte lämnar in kompletteringar som rör strålsäkerhet till domstolen utan bara till myndigheten. Detta betyder att det håller på att skapas två olika miljökonsekvensbeskrivningar, MKB:n, en enligt miljöbalken och en enligt kärntekniklagen. Detta menar myndigheten är emot syftet med MKB-lagstiftningen. SSM vill dessutom i slutet av kompletteringsfasen se ett helt nytt MKB-dokument där bolaget, med utgångspunkt i föreliggande MKB, för in kompletterande redovisningar och reviderar tidigare texter, samt drar slutsatser utifrån det samlade resultatet.

I och med att kärnavfallsbolaget i yttrandet i april inte har lämnat in svar på frågor som rör långsiktig strålsäkerhet till domstolen följer SSM inte upp dessa i det nya yttrandet utan sammanfattar bara läget rörande de kompletteringar som inkommit till myndigheten.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser också att kärnavfallsbolaget måste lämna in alla kompletteringar rörande långsiktig strålsäkerhet till domstolen.

I övrigt behandlar SSM bland annat frågor som rör metodvalet, den alternativa metoden djupa borrhål, platsvalet, nollalternativet och samrådsredogörelsen. Dessa behandlas lite utförligare nedan. SSM:s yttrande finns längst ner på sidan samt en länk till SSM:s pressmeddelande på SSM:s hemsida. Längst ner finns även en länk till en nyhet om Kärnavfallsrådets nya yttrande till domstolen med kompletteringskrav.

Metodvalet 
SSM begärde  i sitt första yttrande till domstolen senhösten 2012 att kärnavfallsbolaget ska redovisa en fördjupad utvärdering av hur olika metoder för slutgiltigt omhändertagande av det använda kärnbränslet kan förväntas uppfylla strålsäkerhetslagstiftningens och miljöbalkens krav. SSM begärde dels att kärnavfallsbolaget skulle fördjupa redovisningen av kunskapsläget gällande möjligheterna för återvinning av energin i det använda kärnbränslet, dels uppdatera redovisningen av alternativet djupa borrhål och med en sådan uppdatering som grund även uppdatera den jämförande bedömningen mellan den i ansökan föreslagna KBS-metoden och djupa borrhål. Bolaget svarade i april att bolaget inte avser svara på den begärda kompletteringen då de anser att erforderligt underlag redan finns i ansökan. SSM avvisar detta i det nya yttrandet och menar att miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, förutom att vara saklig och objektiv, också ska innehålla en balanserad jämförelse av alternativ över samtliga relevanta faktorer på en lämplig nivå, som motivering av det valda alternativet. Myndigheten skriver att bolaget har meddelat att nya redovisningar avseende alternativfrågor kommer att lämnas till SSM under september 2013. Uppdatering: Rapporterna har kommit, se länk till separat nyhet nedan.

Djupa borrhål
SSM begärde i yttrandet senhösten 2012 att kärnavfallsbolaget uppdaterar redovisningen av ett borrhålsförvar och klargör hur senare års teknik- och kunskapsutveckling har omhändertagits samt fördjupar resonemangen rörande de olika barriärsfunktionerna för ett borrhålsförvar. Bolaget framförde i sitt yttrande i april att de inom ramen för FUD har ett ansvar att följa utvecklingen av alternativa metoder men anser att prövningen endast omfattar den sökta verksamheten och att ansökan innehåller det underlag som krävs i frågan. SSM skriver i sitt nya yttrande att det är myndighetens uppfattning att frågan om alternativa metoder avgörs inom ramen för tillståndsprövningen och därmed inte kan lämnas till Fud-programmet.

SSM skriver att en särskild faktor vid prövning av slutförvarsansökan är säkerhetsanalysens extrema tidsperspektiv (l00 000-tals år). En sådan tidshorisont medför stora osäkerheter i vilka faktorer som kan påverka slutförvarets framtida utveckling och i förlängningen skyddet av människors hälsa och miljön. Eftersom osäkerheter i samband med utvärdering av dos/risk ökar med tiden har myndigheten angett att kärnavfallsbolaget ska tillämpa strålskyddsoptimering och BAT (bästa möjliga teknik). Kravet på BAT innebär att plats och metod bör väljas för att förhindra, begränsa och fördröja utsläpp från både tekniska och geologiska barriärer så långt som är rimligt möjligt. BAT innebär också krav att begränsa sannolikheten för, och konsekvenserna av t.ex. oavsiktligt intrång. Det är därför inte tillräckligt att enbart basera metodvalet på uppfyllelse av kriteriet för dos/risk.

SSM fortsätter med att säga att för ett KBS-3-förvar är den primära säkerhetsfunktionen att isolera det använda kärnbränslet i tekniska barriärer. För ett borrhålsförvar vilar i första hand den långsiktiga strålsäkerheten i stället på de barriärsfunktioner som berggrunden och grundvattnet tillhandahåller. Detta innebär att de grund läggande osäkerheterna får olika karaktär för de olika alternativen.

SSM poängterar att myndigheten i sitt första yttrande av dessa skäl begärt att kärnavfallsbolaget ska uppdatera redovisningen av ett borrhålsförvar och klargöra hur senare års teknik- och kunskapsutveckling har omhändertagits samt fördjupa resonemangen rörande de olika barriärsfunktionerna för ett borrhålsförvar.

Utifrån ett sådant underlag har SSM tidigare även begärt att kärnavfallsbolaget upp-daterar den jämförande bedömningen mellan KBS-metoden och djupa borrhål som ett underlag för utvärdering mot kraven på tillämpning av strålskyddsoptimering och BAT, liksom mot bestämmelserna i 2 och 6 kap. miljöbalken. 

SSM anser att kärnavfallsbolagets redovisning i yttrandet i april i vissa delar har förbättrats i yttrandet, men att betydande delar av det som SSM efterfrågat i nuläget saknas. Myndigheten säger att den återkommer med ett ställningstagande avseende kompletteringsbehovet i dessa delar efter att ha granskat de nya rapporterna som har varit utlovade i slutet av september. Uppdatering: Rapporterna har kommit, se länk till separat nyhet nedan. 

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser också att kärnavfallsbolaget måste ta fram ett bättre och rättvisande underlag för den alternativa metoden djupa borrhål och att metoden ska jämföras med KBS-metoden enligt de kriterier bolaget satt upp för slutförvarssystemet.

Platsvalet
SSM begärde i sitt yttrande senhösten 2012 att kärnavfallsbolaget förtydligar redovisningen i miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, så att den gör en tydligare beskrivning av hur strålsäkerheten har hanterats under platsvalsprocessen. I sitt yttrande i april har bolaget endast delvis svarat på begäran. SSM skriver i sitt yttrande att bolaget till en viss grad utvecklat en beskrivning av hur strålsäkerheten har använts som ett urvalskriterium i platsvalprocessen. Myndigheten anser att innehållet inte ger mycket mer än det som redan finns i olika delar av ansökan, även om det förtydligar MKB:n något. 

SSM skriver att myndigheten bedömer att en åskådlig redogörelse av platsvalsprocessen i MKB:n bör inkludera en beskrivning av hur valet av områden för platsundersökningar påverkades (eller inte) av de dåvarande myndigheternas (dvs. SKI respektive SSI) granskning och efterföljande regeringsbeslut i november 2001.

SSM skriver även att det i kärnavfallsbolagets yttrande ingår en särskild diskussion om lokaliseringsalternativ i Hultsfred och andra inlandslägen. Bortsett från hänvisning till en tidigare översiktlig utredning av för- och nackdelar med att förlägga slutförvaret till norra respektive södra Sverige, samt vid kusten respektive inlandet, beskriver den senaste redovisningen till största delen kärnavfallsbolagets nuvarande perspektiv på dessa frågor (delvis härledda från studier som genomförts under och efter platsundersökningsskedet). Myndigheten anser att redovisningen inte ger ett förtydligande av hur de potentiella fördelarna av inlandslägen har behandlats som en del av beslutsprocessen under förstudieskedet eller senare. l frågan om jämförelsen mellan Hultsfred och Forsmark baserat på dagens kunskapsläge planerar SSM att återkomma till kärnavfallsbolaget.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser också att det är viktigt att kärnavfallsbolaget redovisar vilka kriterier för platsval som använts kopplade till långsiktig miljösäkerhet särskilt till funktionen av de konstgjorda barriärerna av koppar och lera. Dessutom vill även föreningarna att fördelarna av en inlandslokalisering i ett inströmningsområde, t.ex. i Hultsfreds kommun, utreds ytterligare eftersom en läcka från ett KBS-förvar skulle kunna ta tiotusentals år att nå markytan.

Nollalternativet
SSM begärde i yttrandet senhösten 2012 att kärnavfallsbolaget kompletterar miljökonsekvensbeskrivningen med ett nollalternativ som beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas på kort och lång sikt om tillstånd till slutförvaret inte medges. I redovisningen borde en fördjupad utvärdering av torr mellanlagring ingå. Bolaget har i sitt yttrande i april utvecklat möjligheten till förlängd mellanlagring i det centrala mellanlagret Clab och delvis även torr mellanlagring, men avvisar att mer behöver göras för att beskriva möjligheterna till torr mellanlagring, SSM är inte nöjd med bolagets svar. Myndigheten skriver i sitt yttrande att nollalternativet kan behöva redovisa flera olika konsekvensbedömda scenarier för att förstå spännvidden i tänkbara effekter. SSM anser till exempel att kärnavfallsbolaget bör utveckla underlaget för sin slutsats att en torr mellanlagring inte skulle ha strålsäkerhetsmässiga fördelar längre fram i tiden. 

Samrådsredogörelsen
SSM begärde i sitt yttrande senhösten 2012 att kärnavfallsbolaget kompletterar samrådsredogörelsen med en beskrivning av hur principiella synpunkter som framförts under samråden har tagits omhand i den framtagna MKB:n. I sitt yttrande i april redogör kärnavfallsbolaget för var material från samråden går att finna, vilka möten som var samrådsmöten enligt miljöbalken samt ger information kring hur samråden anordnades. Bolaget beskriver även vilka möjligheter som fanns att samråda kring frågan om långsiktig säkerhet. I det nya yttrande konstaterar SSM att kärnavfallsbolaget inte svarat på myndighetens begäran. SSM efterlyser en samlad redovisning av hur principiella synpunkter lämnade under samråden har påverkat avgränsningen av MKB, redovisningen av alternativ lokalisering och utformning.

 

Länkar:

SSM:s yttrande till domstolen, 130930 >>

Domstolens remiss skickad till SSM, 130513 >> 

Nyhet på SSM:s hemsida om det inlämnade yttrandet, 131008 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om domstolens remiss, 130513 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om kärnavfallsrådets nya yttrande 130927 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om kärnavfallsbolagets yttrande i april, 130403 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om myndighetens första yttrande om kompletteringsbehov 121029 >> 

Komplettering: Nyhet på MKG:s hemsida om kärnavfallsbolagets nya rapporter om djupa borrhål 130930 >>

Logga in