27 september 2013 |

Kärnavfallsrådet efterfrågar många kompletteringar i domstolsprövningen av slutförvarsansökan

Regeringens vetenskapliga rådgivande organ, Kärnavfallsrådet, har den 27 september skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen i granskningen enligt miljöbalken av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle. I yttrandet ger Kärnavfallsrådet sin syn på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s svar i april på de kompletteringskrav på slutförvarsansökan som rådet lämnade in till domstolen senhösten 2012. Rådet vill bl.a. att frågorna om slutförvarets långsiktiga säkerhet behandlas i prövningen enligt miljöbalken, och inte enbart enligt kärntekniklagen som kärnavfallsbolaget vill.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövar ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Prövningen befinner sig sedan inlämnandet av ansökan i kompletteringsfasen. Remissmyndigheter, organisationer och sakägare gavs under 2012 möjligheten att skicka in sina synpunkter om kompletteringsbehov. Därefter gavs sökande, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB möjlighet att bemöta synpunkterna. Detta gjorde SKB i ett yttrande den 2 april 2013.

Domstolen skickade 13 maj ut kärnavfallsbolagets yttrande från den 2 april till Strålsäkerhetsmyndigheten och andra myndigheter, Kärnavfallsrådet, kommunerna och miljöorganisationer med ett föreläggande att yttra sig över bolagets yttrande. 

Den 27 september skickade Kärnavfallsrådet in sitt svar till domstolen. Den 30 september skickade också Strålsäkerhetsmyndighetsmyndigheten in sitt svar. En länk till en nyhet på MKG:s hemsida om detta finns nedan.

Kärnavfallsrådet skriver i sitt yttrande att de inte delar kärnavfallsbolagets bedömning att förarbeten till miljöbalken och rättspraxis innebär att tillståndsprövningen enligt miljöbalken endast bör innefatta en övergripande bedömning av strålsäkerhetsfrågorna. Alltså att den mer ingående granskningen och prövningen av dessa frågor endast ska göras i tillståndsprövningen enligt kärntekniklagen.

Kärnavfallsrådet påpekar att det inte finns några formella hinder för mark- och miljödomstolen att pröva samtliga frågor som rör kärnsäkerhet och strålskydd. Det är därför enligt Kärnavfallsrådet självklart att prövningen enligt miljöbalken också ska gälla de olägenheter av joniserande strålning som kan bli följden av att anläggningens säkerhetssystem och barriärer på en eller flera punkter skulle brista, och att det därigenom skulle kunna ske en radiologisk olycka. Kärnavfallsrådet står därför kvar vid kravet att samtliga handlingar som lämnats in i samband med ansökan enligt kärntekniklagen också bör finnas med i ansökan enligt miljöbalken. I annat fall kan en bedömning av anläggningarnas säkerhetssystem och skyddsförmåga inte att kunna prövas av mark- och miljödomstolen på ett rättvisande sätt. Risken för utsläpp av radioaktiva ämnen till mark, luft eller vatten kommer inte att självständigt kunna prövas.

Riskerna finns bl.a. i de uppmärksammade frågorna om kopparkapslarnas korrosionsrisk och frågan om när leran uppnått sitt idealtillstånd och kan skydda kapslarna. 

Kärnavfallsrådet anser inte att miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, uppfyller kraven på alternativredovisning. Rådet anser att kärnavfallsbolaget inte har undersökt alternativa lösningar till den valda KBS-metoden tillräckligt utförligt. Rådet anser att de alternativ som förts fram under samrådsprocessen har sammanställts översiktligt och de har utan närmare överväganden avvisats som inte tillräckligt säkra. Enligt Kärnavfallsrådet uppfattning uppfyller MKB:n därför inte de krav som ställs när det gäller alternativredovisningen. Kärnavfallsbolaget bör komplettera MKB:n med en jämförande redogörelse för alternativa metoder för slutförvaring med avseende på säkerhet, strålskydd och miljöeffekter. De bör mot bakgrund av en sådan redogörelse motivera sitt ställningstagande för vald metod.

Kärnavfallsrådet har även i sitt yttrande med två avsnitt som berör kopparkapselns säkerhetsfunktioner inklusive kopparkorrosion samt bentonitbuffertens funktion. Rådet konstaterar att kärnavfallsbolaget i stor utsträckning hänvisar till att dessa frågor endast bör tillhöra Strålsäkerhetsmyndighetens prövning enligt kärntekniklagen och avvisar detta kraftfullt. Vad gäller kopparkorrosion anser rådet att så länge det inte har klarlagts vilken mekanism som ligger bakom vätgasutvecklingen från metallisk koppar i vatten, som konstaterats av flera oberoende forskargrupper, bör kapselytans egenskaper beaktas. En kopparkapsel med korrosionsprodukter på ytan kan möjligen långsiktigt initiera andra reaktioner i kontakt med grundvattnet än en ren metallyta.

Kärnavfallsrådet framför även i sitt yttrande att hushållnings- och kretsloppsprincipen, enligt 2 kap 5 § miljöbalken innebär att kärnavfallsbolaget måste utreda ytterligare hur plutoniumet i det använda kärnbränslet kan användas som bränsle i kärnkraftsreaktorer.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, håller inte med om att detta behövs. Återanvändning av använt kärnbränsle för energiändamål kräver upparbetning i en särskild anläggning. Upparbetning av det använda kärnbränslet är en riskabel och miljöfarlig verksamhet som producerar avsevärda mängder radioaktivt avfall, både vid drift och vid rivning av anläggningen. Det finns även allvarliga olycksrisker med en sådan anläggning och det finns ett stort behov av fysiskt skydd, både för att förhindra antagonistiska intrång och för att förhindra stöld av kärnvapenmaterial. Den internationella erfarenheten av upparbetningsanläggningars påverkan på människa och miljö är avskräckande. Föreningarnas bedömning är att tillstånd enligt svensk miljölagstiftning inte skulle kunna ges för en upparbetningsanläggning. Därmed gäller enligt föreningarna inte miljöbalkens krav på resurshushållning för energiinnehållet i det använda kärnbränslet.

Andra frågor Kärnavfallsrådet berör handlar om övergripande frågor gällande ansökningshandlingarnas tillgänglighet, ansvar och äganderätt samt finansieringsfrågan, teknisk beskrivning, systemanalys och säkerhetsredovisning samt förslag till kontrollprogram.

Du kan ladda ner Kärnavfallsrådets yttrande och domstolens remiss nedan. Där hittar du också länkar till tidigare nyheter på MKG:s hemsida.

 

Länkar: 

Kärnavfallsrådets yttrande >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s yttrande, 130930 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om domstolens remiss, 130513 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om kärnavfallsbolagets yttrande i april, 130403 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om kärnavfallsrådets första yttrande om kompletteringsbehov 121031 >>

Logga in